Kursplan för Kulturantropologi C

Cultural Anthropology C

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA301
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-10-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2015
 • Behörighet: Kulturantropologi B eller Socialantropologi B
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursens mål är att förmedla sådana insikter i antropologisk metodik att den studerande självständigt skall kunna lösa en självständig vetenskaplig uppgift av kulturantropologisk karaktär. Genomförandet av denna uppgift ger dessutom kunskaper om en särskild region, dels med avseende på konkreta etnografiska data, dels med avseende på de speciella antropologiska problem som behandlats med denna regions etnografi som underlag.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• Vara orienterad om aktuella strömningar inom antropologisk teori;
• Ha förmågan att formulera en kulturantropologisk uppgift med hänseende på teori, metod och avgränsning;
• Självständigt kunna lösa en vetenskaplig uppgift av kulturantropologisk karaktär;
• Ha kunskaper om en särskild region både när det gäller etnografiska data och de speciella antropologiska problem som behandlats i denna regions etnografi;
• Ha en tematisk kompetens inom ett viktigt fält inom antropologisk teoribildning;
• Problematisera tillämpad antropologi inom olika samhällssektorer.

Innehåll

Moment 1: Aktuell antropologisk teori och metod (15 hp)
Momentet består av två delar. Den första delen omfattar en gemensam serie föreläsningar och seminarier kring aktuella problem och frågeställningar inom antropologisk teori, metod och tillämpning. Den andra delen är en individuell läskurs som omfattar monografier och artiklar betydelsefulla för uppsatsskrivandet.

Moment 2: Examensarbete (15 hp)
Momentet innebär att en individuell uppsats författas som uppfyller grundläggande krav på vetenskaplighet och självständighet. Uppsatsen skall vara problemorienterad och behandla en avgränsad kulturantropologisk frågeställning och/eller ett givet etnografiskt material. Arbetet baseras företrädesvis på litteraturstudier.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier, skrivarverkstäder samt handledning. De studerande äger i normalfallet rätt till handledning endast under ordinarie kurstid. För kunskapsstoff som krävs vid examinationen är deltagande vid föreläsningar betydelsefullt. Vid seminarier, skrivarverkstäder och gruppövningar är närvaro obligatorisk.Uppsatsen ventileras normalt på seminarium. Opponentuppdrag är obligatoriskt.

Examination

Examination sker i form av skriftliga prov eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen (Moment 1) samt författande av uppsats (Moment 2). Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment 1

 • Finnström, Sverker Living with bad surroundings : war, history, and everyday moments in northern Uganda

  Durham: Duke University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jackson, Michael How lifeworlds work : emotionality, sociality, and the ambiguity of being

  Chicago and London: The University Of Chicago Pres, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jusionyte, Ieva Threshold : emergency responders on the US-Mexico border

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kulick, Don; Rydström, Jens Loneliness and its opposite : sex, disability, and the ethics of engagement

  Durham: Duke University Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment 2

 • Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. Nilsson, Björn

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan