Kursplan för Orienteringskurs i astronomi

Introduction to Astronomy

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA218
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • översiktligt redogöra för dagens astronomiska världsbild och modern astronomisk forskning
 • översiktligt förklara mekanismen bakom valda observationella astronomiska fenomen, med särskild betoning på stjärnor och vår galax Vintergatan
 • utifrån givna data kunna beräkna positionerna för några planeter, månen och solen

Innehåll

Teleskop. Planetsystem. Avståndsbestämning till stjärnor. Stjärnornas ljusstyrkor, yttemperaturer och färger. Stjärnornas massor. HR-diagrammet. Stjärnornas energiproduktion översiktligt. Solen. Stjärnornas utveckling och slutstadier. Interstellära mediet. Vintergatan. Galaxer. Galaxhopar. Big Bang. Tidiga universum.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut i kombination med kontinuerlig examination.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lagerkvist, Claes-Ingvar; Olofsson, Kjell Astronomi : en bok om universum

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk