Kursplan för Utbildningssociologi, metoder

Sociology of Education, Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK027
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-03-11
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-09-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2016
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska förvärva insikter i utbildningssociologiska metoder, kunna konstruera ett forskningsobjekt och designa en vetenskaplig studie.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • analysera och värdera hur metoder och material samspelar med forskningsfrågor i vetenskaplig litteratur
 • formulera forskningsfrågor i relation till forskningstraditioner och forskningsläge samt identifiera relevant empiri och i sammanhanget passande metoder
 • använda centrala utbildningssociologiska metoder
 • förhålla sig till, och tillämpa, vetenskapliga etiska principer
 • genomföra kortare muntliga presentationer

Innehåll

Kursen omfattar de mest centrala metoderna inom utbildningssociologin, inklusive statistik, enkäter, intervjuer, observationer och dokumentstudier. En viktig del av kursen ägnas åt forskningsdesign, formulering av forskningsfrågor och konstruktion av forskningsobjekt. Kursen kombinerar teoretiska reflektioner över vetenskapliga metoder med praktiska tillämpningar av dessa metoder. Vetenskapliga etiska principer behandlas.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Required reading

Scientific articles corresponding to about 150 pages will be added by the course management.

 • Passeron, Jean-Claude; Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude The Craft of Sociology : Epistemological Preliminaries

  Berlin: De Gruyter, 1991

  urval ca 100 pp.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre; Accardo, Alain The weight of the world : social suffering in contemporary society

  Cambridge, UK: Polity Press, 1999

  "Understanding" 20 pp.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Buckingham, Alan; Saunders, Peter The survey methods workbook : from design to analysis

  Cambridge, UK: Polity, 2004

  309 pp.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hermerén, Göran Good research practice

  Stockholm: The Swedish Research Council, 2011

  129 pp.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fetterman, David M. Ethnography : step-by-step

  3. ed.: London: SAGE, 2007

  173 pp

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Winther Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise Discourse analysis as theory and method

  London: Sage Publications Ltd., 2002

  229 pp.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan