Kursplan för Snöfysik och hydrologi

Snow Physics and Hydrology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE056
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  120 hp med minst 90 hp geovetenskap och Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva viktiga fysikaliska och kemiska egenskaper hos snön
 • förklara snötäckets roll i jordens energibalans
 • visa hur avrinning kan förutsägas med hjälp av snömätningar
 • tillämpa metoder i fjärranalys för att karakterisera snötäckets egenskaper
 • diskutera snöns betydelse som en livsmiljö

Innehåll

Snö är en viktig del av jordens klimatsystem, och har en viktig roll som vattenresurs, en livsmiljö, ett medium för kemiskt utbyte mellan ytan och atmosfären och ibland en potentiell fara för samhället. Denna kurs ger en introduktion till olika aspekter av vetenskapen om snön, inklusive snöfysik och snökemi, snöklimatologi och ytans energibalans, snöhydrologi, fjärranalys av snötäcke, föroreningar i snötäcket och ekologi av snötäckta miljöer.

Undervisning

Föreläsningar, praktiska övningar samt ett projekt.

Examination

Kursen examineras genom praktiska övningar (3 hp), en skriftlig rapport (3 hp) och en skriftlig tentamen (4 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • DeWalle, David R..; Rango, Albert. Principles of Snow Hydrology

  Cambridge: Cambridge University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst