Kursplan för Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi

Research Trends in Physical Geography and Hydrology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY045
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: 120 hp med minst 90 hp geovetenskap och Geomorfologi och jordens ytprocesser (10 hp) eller Glaciologi och glaciala landskapsprocesser (15 hp) eller Hydrologiska processer (10 hp)
   
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva forskningsfronten i naturgeografi och hydrologi, baserad på en genomgång av aktuell vetenskaplig litteratur
 • kritiskt analysera slutsatserna från aktuella vetenskapliga publikationer i naturgeografi och hydrologi
 • sammanfatta resultaten av vetenskapliga publikationer genom att tillämpa den vetenskapliga processen och kritiskt tänkande

Innehåll

Kursen behandlar viktig och aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi genom litteraturstudier och seminarier. Genomgång av forskningen görs dels gemensamt men även i mindre grupper beroende på vald inriktning. Kursen tar även upp dokumentation av vetenskapliga resultat, vetenskaplig publicering och granskning samt problematik kring plagiat.

Undervisning

Seminarier

Examination

Deltagande i seminarier (2 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av litturaturstudier (3 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ett urval av vetenskapliga artiklar som väljs av lärarna

  Institutionen för geovetenskaper,