Kursplan för Examensarbete i speldesign

Degree Project in Game Design

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-09-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2014-10-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2016
 • Behörighet: 60 hp speldesign med successiv fördjupning
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ligger på G2-nivå inom huvudområdet speldesign, dvs. den ingår bland "tredjeårskurser" inom huvudområdet speldesign. Övriga kurser som ligger på denna nivå är API för spelutveckling (7,5 hp), 2D-datorgrafik - teori och tillämpning III (7,5 hp), 3D-datorgrafik - teori och tillämpning IV (7,5 hp), Teori och metod inom speldesign (7,5 hp) och Examensarbete i speldesign (15 hp). För att kunna erhålla en kandidatexamen med inriktning mot speldesign krävs fullgjorda kurser om minst 30 hp på G2-nivå, varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, ingår.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 •  urskilja och formulera en frågeställning med anknytning till området speldesign,
 •  tillämpa grundläggande teorier och metoder inom såväl vetenskaplig som konstnärlig kunskapsbildning av relevans för det aktuella projektet,
 •  formulera en projektbeskrivning för ett större eget arbete och självständigt planera och genomföra detta arbete, samt
 •  presentera och diskutera sitt arbete och dess tekniska, historiska och teoretiska bakgrund i olika kontexter.

Innehåll

Kursen omfattar ett examensarbete som genomförs under handledning. Examensarbetet består antingen av ett projektarbete inom speldesign kombinerat med en dokumentation av projektet i form av en reflekterande projektrapport eller av en vetenskaplig uppsats.Undervisning

Kursen har föregåtts av en kurs i teori, metod och vetenskapligt skrivande.

Examensarbeteskursen genomförs i form av handledning, enskilt och/eller i grupp, och seminariebehandling av studenternas arbeten. Examensarbetet ventileras genom ett oppositionsförfarande i slutet av kursen. I de fall ett projektarbete, t.ex. i form av en produktion ingår, redovisas detta i lämplig form.Examination

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Underlag för bedömning utgörs av studentens prestationer under seminarieserien och kvaliteten på de enskilda arbetena, dvs. projektarbetet och den reflekterande rapporten respektive uppsatsen.

Studenten presenterar projektarbetet och den reflekterande rapporten respektive uppsatsen vid ett seminarium. Annan student utses att opponera på arbetet.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övergångsbestämmelser

Kursen överlappar/ersätter kursen Examensarbete i speldesign (TSD713) vid Högskolan på Gotland.

Övriga föreskrifter

Kursen ligger på G2-nivå inom huvudområdet speldesign, dvs. den ingår bland "tredjeårskurser" inom huvudområdet speldesign. Övriga kurser som ligger på denna nivå är API för spelutveckling (7,5 hp), 2D-datorgrafik - teori och tillämpning III (7,5 hp), 3D-datorgrafik - teori och tillämpning IV (7,5 hp), Teori och metod inom speldesign (7,5 hp) och Examensarbete i speldesign (15 hp). För att kunna erhålla en kandidatexamen med inriktning mot speldesign krävs fullgjorda kurser om minst 30 hp på G2-nivå, varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, ingår.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.