Kursplan för Materialkemi

Materials Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-10-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet: Genomgången Fasta tillståndets kemi, 5 hp, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • beskriva och förklara defekter med olika dimensionalitet i material samt kunna utföra jämviktsberäkningar för punktdefekter enligt Kröger-Vinks metod.
 • redogöra för samt tillämpa Ficks diffusionslagar och beskriva några diffusionsmekanismer
 • rita och tolka binära och ternära fasdiagram samt kunna beskriva sambandet mellan fasdiagrammets utseende och mikrostruktur.
 • förklara centrala begrepp i samband med fasomvandling i kristallina och amorfa system.
 • beskriva sambanden mellan struktur, bindningsförhållanden och egenskaper samt ange användningsområden för teknologiskt viktiga amorfa och kristallina materialsystem.
 • beskriva några tillverkningsmetoder för metalliska och keramiska material
 • översiktligt redogöra för ett materialvetenskapligt område utifrån relevant vetenskaplig litteratur

Innehåll

Defektteori, diffusion, fasomvandlingar, ternära fasdiagram, samband mellan fasdiagram och mikrostruktur. Struktur och egenskaper hos teknologiskt viktiga kristallina och amorfa material. Syntesmetoder.

Laborationer: Metallografi, Fastfasdiffusion. Sintring av hydroxyapatit. Denna laboration utförs i projektform där studenter i olika roller får lösa ett problem inom givna ramar.
Sökning av litteratur i vetenskapliga tidskrifter samt i andra källor.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, 7 hp. För godkännande krävs även godkänd laborationskurs inklusive skriftlig och muntlig redovisning, samt aktivt deltagande i seminarier, 3 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Callister, William D.; Rethwisch, David G. Materials science and engineering : SI version

  8. ed.: Hoboken, NJ: Wiley, cop. 2011

  Handouts

  Se bibliotekets söktjänst