Kursplan för Populationsgenomik

Population Genomics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG508
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  120 hp inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, alt. 2) 90 hp biologi. I båda fallen dessutom 15 hp fortsättningskurs i evolutionsbiologi, genetik eller ekologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Grundtanken med kursen är att erbjuda fördjupning i ett antal centrala fält som studenterna mött på tidigare kurser under sin utbildning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera grundläggande evolutionära frågor såsom artbildning, lokal anpassning, utvecklingen av parningssystem etc. i olika kontexter
 • presentera och diskutera nyckelbegrepp och centrala resultat inom populationsgenetiken
 • planera och genomföra experiment för att pröva hypoteser relaterade till frågor som diskuteras under kursen
 • använda metoder inom dataanalys som är relaterade till frågor som diskuteras under kursen, t.ex. Approximativ Bayesisk Dataanalys (ABC-metoder) och diffusionsbaserade metoder.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier med anknytning till populationsgenomik där aktuell forskning pågår vid EBC. Projektarbete, där studenterna självständigt analyserar dataset, utformar analysprogram och gör litteraturgenomgångar/metaanalys.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter och datalaborationer.

Examination

Delkurser: Teori 7 hp; Laborationer 3 hp; Projekt 5 hp

Teoridelen examineras genom skriftligt prov och en seminarieserie som fordrar aktivt deltagande. Laborationerna fordrar aktivt deltagande och examineras genom muntlig och skriftlig redovisning. Projektarbetet examineras muntligt och med skriftlig rapport.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Nielsen, Rasmus; Slatkin, Montgomery. An introduction to population genetics : theory and applications

  Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, c2013

  Se bibliotekets söktjänst