Kursplan för Tjänstelogik i marknadsföring, masterkurs

Service Logic in Marketing, Master Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE853
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-04-18
 • Inrättad av: Företagsekonomiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2015-01-21
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2016
 • Behörighet:

  Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp i företagsekonomi inklusive ett självständigt examensarbete om minst 10 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

  Dispens inkommande utbytesstudenter: Motsvarande 60 hp i ämnet företagsekonomi, men 90 hp rekommenderas starkt. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Mål

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska utveckla sin förmåga att förstå och analysera komplexiteten i marknadsföring ur ett tjänstelogiskt perspektiv; ett sätt att tänka som har stor påverkan på individuella färdigheter avgörande för en framtida karriär inom affärslivet. Målen för kursen uppnås genom föreläsningar, problembaserade falldiskussioner och uppgifter som inbegriper praktisk användning av relevanta teorier. Efter kursen ska studenten:

 • förstå komplexiteten i och kunna implementera tjänstelogik i en lösningsorienterad kontext.
 • ha en omfattande förståelse för och bekvämlighet med att kommunicera och diskutera koncept och perspektiv relaterade till tjänstelogik och relationshantering.
 • ha förtroende för sin egen förmåga att använda relevanta teorier och koncept för att på ett adekvat sätt analysera och föreslå lösningar på faktiska marknadsföringsrelaterade situationer och utmaningar
 • kunna använda uppnådda färdigheter i tjänstelogik för att arbeta fram och implementera marknadsföringsstrategier och taktiker inom marknadsföring för en framtida yrkeskarriär.

Innehåll

Perspektiv och utgångspunkter baserade på tjänstelogik och relationshantering påverkar i allt högre utsträckning, och uppfattas som nödvändiga för, modern marknadsföringsstrategi och taktik. Den traditionella teoretiska (och tillämpade) synen på en kategorisering av marknadserbjudanden i varor och tjänster blir alltmer irrelevant genom att alla företag idag, oavsett bransch, kan ses som leverantörer av tjänster som del i de lösningar de erbjuder sina kunder. Med andra ord erbjuder alla företag tjänster, i och med att de har möjlighet att göra något för någon annan. Det finns alltså ett behov av att förstå och praktisera marknadsföring av erbjudanden i enlighet med en tjänstelogik, med en grund i utvecklingen av perspektiv och tankar inom marknadsföring, tjänster och kunskapshantering.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursens examination utgörs av skriftliga och muntliga uppgifter, liksom en skriftlig tentamen. Examinationen sker både individuellt och i grupp. Slutbetyg på kursen avgörs genom en sammanvägd bedömning av examinationens olika delar.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålls vid kursstart. Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Uppgifter och prov som lämnas in efter utsatt tid betygssätts inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringsuppgifter måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

­­Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar med bland annat Service Management 2FE830, 8FE830.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Relevant research articles, cases and other literature suggested by and/or provided through the course faculty

  Department of Business Studies,

  Obligatorisk

 • Lusch, Robert F.; Vargo, Stephen L. Service-dominant logic : premises, perspectives, possibilities

  Cambridge: Cambridge University Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk