Kursplan för Klinisk medicin VI

Clinical Medicine VI

Kursplan

 • 27 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OG037
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-05-15
 • Inrättad av: Ordförandebeslut
 • Reviderad: 2015-01-20
 • Reviderad av: Programkommittén för läkarprogrammet
 • Gäller från: vecka 03, 2015
 • Behörighet: För tillträde till ny termin krävs godkända obligatoriska moment från tidigare terminer samt att alla tentamensprov utom en från närmast föregående termin är godkända. Efter studieuppehåll krävs att samtliga kurser på de föregående terminerna är godkända. Utbildningen följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Att bibringa läkarstudenten sådan grundläggande ämnesinriktad kunskap och praktisk utbildning i obstetrik, gynekologi, pediatrik och barn- och ungdomspsykiatri att han/hon är väl rustad att klara av sin allmäntjänstgöring. Kursen skall förmedla kunskap och praktisk handlingsberedskap avseende pediatriska, gynekologiska och obstetriska sjukdomars förekomst, långsiktiga konsekvenser och betydelse i folkhälsoperspektiv, samt göra studenten rustad att värdera och hantera deras etiska, sociala, demografiska och psykologiska aspekter. Kursen syftar också till att integrera prekliniska och kliniska kunskaper inom de nyckelområden som behandlas under denna termin.

Undervisningen ska även ge fördjupade kliniska färdigheter i anamnestagande och undersökningsteknik avseende nämnda ämnesområden. Vidare ska en fortsatt utveckling av andra kliniska färdigheter fortgå under terminen som har betydelse för att samverka med patienter och medarbetare och leda vårdarbete. Studenterna skall under kursen få öva sig i att vara en aktiv del i vårdens lagarbete.

Efter kursen skall studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
- Tillämpa basvetenskapliga kunskaper inom anatomi, biokemi, cellbiologi, embryologi, farmakologi, fysiologi, genetik, immunologi och mikrobiologi samt relatera dessa kunskaper till patofysiologi, psykopatologi, kliniska manifestationer, behandling och prognos av vanliga gynekologiska, obstetriska, pediatriska och barnpsykiatriska sjukdomar.
- Identifiera riskfaktorer och sammanfatta preventiva metoder för ovan nämnda sjukdomar.

2. Färdigheter och förmåga
- Tillämpa kunskaper om samtal- och undersökningstekniker inom obstetrik, gynekologi, pediatrik och barn- och ungdomspsykiatri hos patienter i olika åldrar.
- Självständigt ta upp anamnes från patienten själv, eller hos barn deras vårdare, och genomföra status på kvinnor med gynekologiska sjukdomar/tillstånd och barn i olika åldrar.
- Värdera anamnes och statusfynd, föreslå utredning, tillämpa diagnostiska metoder, föreslå diagnos samt ta ställning till behandling för dessa patienter.
- Avgöra vårdnivå, prioritera och utföra nödvändiga diagnostiska eller terapeutiska interventioner inom de nämnda disciplinerna.
- Sammanfatta sjukhistoria, undersökningsfynd, utredningsresultat och bedömning i journal och intyg.


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Skapa en förtroendefull och terapeutisk hållning till patienten och dennes anhöriga.
- Identifiera och värdera psykologiska fenomen samt förklara betydelsen av psykologiska och sociala faktorer vid sidan av medicinskt biologiska.
- På ett otvunget, förtroendefullt och tillåtande sätt få in relevanta upplysningar från patienten och/eller dennes anhöriga.
- På ett för patienten och dennes anhöriga anpassat sätt förklara sjukdomstillstånd, diagnostik, och behandling.
- Förklara och samråda kring handläggning och bedömning med patienter och medarbetare såsom läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

4. Övrigt
- Relatera handläggning och bedömning till en vetenskaplig och etisk grund.
- Ange och förklara relevanta svenska lagar som berör de ovan nämnda disciplinerna.

Beträffande detaljerade mål för de olika ämnesområdena, se https://studentportalen.uu.se/ under läkarprogrammet, klinisk medicin VI.

Innehåll

Kursen inleds med två veckors integreringsperiod där kliniska och prekliniska ämnen sammanförs inom vissa medicinska nyckelområden. Därefter följer en period med klinisk tjänstgöring inom obstetrik, gynekologi och pediatrik, där fördjupad träning i klinisk handläggning ingår. Tjänstgöringen är förlagd till kliniker inom dessa specialiteter. Klinisk praktik på sjukhus i andra landsting förekommer under kursen. Grundläggande teori och praktik inom området barn- och ungdomspsykiatri undervisas som en särskild del i anslutning till den kliniska tjänstgöringen i pediatrik. Studenterna får leda patientrond med alla dess delar, med tonvikt på adekvata förberedelser med stöd av rondmall och genomförande i samverkan med andra personalkategorier och i samspel med patienten, ledande till motiverade åtgärder och ordinationer (rondskola).

Undervisning ges inom följande medicinska huvudområden:
Obstetrik och gynekologi
Pediatrik
Barn- och ungdomspsykiatri

Under integreringsperioderna ges undervisning i följande medicinska ämnesområden:
Reproduktionsendokrinologi
Hormonella mekanismer av betydelse för det biologiska könet
Genusperspektiv i relation till den medicinska professionen
Normal fosterutveckling
Mekanismer bakom störd fosterutveckling och deras kortsiktiga och långsiktiga följdeffekter

Integrering VIII 3.0 hp

Barnets och kvinnans hälsa I 9.0 hp

Barnets och kvinnans hälsa II 9.0 hp

Undervisning

Undervisningen pågår 16 veckor inklusive inläsningsperioder och omfattar föreläsningar, demonstrationer, statusträning, gruppundervisning, falldiskussioner, samt PBL-seminarier. Tyngdpunkten i undervisningen är förlagd till avdelnings- och mottagningstjänstgöring med patientnära arbete, seminarier, demonstrationer, auskultation och ronder. Jourtjänstgöring ingår.

Examination

För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment samt regler för deltagande vid tentamen, se utbildningsplan i studiehandboken.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.
Olika former av praktiska prov förekommer med bedömning av läkarstudentens färdigheter i anamnesupptagande och undersökningsteknik inklusive förhållningssätt, attityder och förmåga till kommunikation med patienten.

Antal tentamensprov
Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle. Den studerande har rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

Avbruten praktik i förtid:
En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen. En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur denna skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs. Beslut om den individuella studieplanen kan av programkommittén delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Studerande som ej blivit godkänd i klinisk utbildning har rätt att genomgå förnyad klinisk utbildning en gång. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tillfälle att genomgå klinisk utbildning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur Barnets hälsa

Rekommenderad huvudbok

 • Albinsson, Eva Moëll, Christian; Gustafsson, Jan Pediatrik

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindberg, Tor; Lagercrantz, Hugo Barnmedicin

  4. [rev. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lissauer, Tom; Clayden, Graham Illustrated textbook of paediatrics

  4. ed.: Edinburgh: Mosby, 2012 [dvs. 2011]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Alternativ till rekommenderad huvudbok

 • Marcdante, Karen J.; Nelson, Waldo E. Nelson essentials of pediatrics

  6. ed.: Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

Ha-i-fickan-bok

 • Akut pediatrik Widlund, Tomas Norgren, Svante; Ludvigsson, Jonas F.; Norman, Mikael

  7., kompletterade och rev. uppl.: Stockholm: Liber, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nevéus, Tryggve; Ågren, Johan Terapikompendium i pediatrik

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa, 2006

  Boken finns att köpa hos kursadministratör

Rekommenderad huvudbok

 • Barnmedicin i ett nötskal Miall, Lawrence; Rudolf, Mary; Levene, Malcolm I.; Ludvigsson, Jonas F.

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thunström, Malena; Lewenhaupt, Carin; Sundelin, Claes 100 BVC-problem

  1. uppl.: Stockholm: Liber/Almqvist & Wiksell medicin, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Magnusson, Margaretha Barnhälsovård : att främja barns hälsa

  5., [helt omarb.] uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Neonatologi Hellström-Westas, Lena; Norman, Mikael; Lagercrantz, Hugo; Lyons, Lena

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Kurslitteratur Kvinnans hälsa

Rekommenderad huvudbok

 • Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie Gynekologi

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Obstetrik Hagberg, Henrik; Maršál, Karel; Westgren, Magnus; Engqvist, Jeanette

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Alternativ till rekommenderad huvudbok

 • Öppenvårdsgynekologi Bergqvist, Agneta; Gegerfelt, Piroska von; Wilhelmsson, Jan Gottlieb, Claes; Schoultz, Bo von

  2., [omarb.] uppl.: Stockholm: Liber, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Maršál, Karel; Grennert, Lars Obstetrisk öppenvård

  3., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Rekommenderad ytterligare läsning

X-länkar på webben