Kursplan för Teoretisk filosofi A

Theoretical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-05-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ansvarig institution är Filosofiska institutionen.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument
 • läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument
 • kunna redogöra övergripande för viktiga västerländska filosofiska strömningar och skolbildningar under antik, senantik, medeltid och tidig-modern tid fram till 1800-talet;
 • redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argument;
 • visa förmåga att kritiskt och kontextmedvetet utföra analys av vissa klassiska texter;
 • visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och något av filosofihistoriografins specifika problem.
 • Redogöra för de viktigaste problemen med Platons definition av kunskap, och de möjliga lösningarna på dessa
 • Redogöra för några klassiska skeptiska argument och möjliga svar på dessa
 • Redogöra för och analysera Gettierproblemet
 • Känna till huvudriktningarna i modern kunskapsteori.
 • Redogöra för innebörden hos ett antal centrala metafysiska begrepp
 • Redogöra för ett antal central metafysiska frågeställningar och hur de angripits
 • Känna till några av de teoretiska verktygen för att tackla de frågor som kommer upp inom metafysiken och kunskapsteorin
 • Redogöra för centrala språkfilosofiska begrepp och distinktioner
 • Redogöra för några centrala teorier inom språkfilosofin, samt viktiga argument för och emot dessa
 • Redogöra för centrala medvetandefilosofiska frågor, där bland dessa kan finnas frågan om medvetandets relation till den fysiska världen, frågor om vad intentionalitet och innehåll är, samt frågor om tänkande, perception, introspektion, och hur man har kunskap om sina egna mentala tillstånd
 • Redogöra för några av de medvetandefilosofiska teorier som försöker besvara dessa frågor, samt de problem dessa teorier ställs inför.

Innehåll

Kursen består av fyra delar:

 • Kritiskt tänkande 7,5 hp
 • Filosofins klassiker: från Platon till Nietzsche 12,5 p
 • Kunskap och verklighet 5 hp
 • Språk och medvetande5 hp

Kritiskt tänkande 7.5 hp

Kursen syftar till att förbättra studentens förmåga till kritiskt tänkande och förståelse av vad det innebär att argumentera sakligt och stringent. I fokus står grundläggande inslag i argumentationsanalys, logik och semantik. Till de teman som tas upp hör sanning, tro, goda skäl, rationalitet, kunskap, förklaring, objektivitet, subjektivitet, giltiga argument, felslut, argumentationsknep, tolkning, flertydighet, vaghet och definitioner. Kursen erbjuder konkreta verktyg för att rekonstruera, förtydliga och kritiskt granska ett resonemang.

Filosofins klassiker: från Platon till Nietzsche 12.5 hp

Kursen är en historisk introduktion till några av den västerländska filosofins viktigaste problem.

Kunskap och verklighet 5.0 hp

Kursen handlar om kunskapsteori och metafysik. En central frågeställning inom kunskapsteoridelen är: vad är kunskap? Denna fråga är intimt förbunden med frågorna om vad vi kan ha kunskap om och vad som finns. Utgångspunkten är Platons föreslagna definition av kunskap som sann, berättigad trosuppfattning. Den del av kursen som handlar om kunskap behandlar klassiska skeptiska argument mot olika former av kunskap, liksom Gettiers problem och de förslag till lösningar som därefter presenterats. Vad gäller metafysikdelen så tas här upp ett antal av de centrala frågorna inom metafysiken. Bland dessa finns frågor om orsak-verkan, tid och rum, materiella objekts konstitution, personlig identitet, fri vilja, samt generella frågor rörande realism/idealism/antirealism

Språk och medvetande 5.0 hp

Kursen är en introduktion till centrala frågor inom språk- och medvetandefilosofi. Fokus är på frågor rörande språkets och medvetandets natur. Bland de frågor rörande språket som kan tas upp finns frågor om mening och referens, sanning, semantik och pragmatik, samt språkfilosofins eventuella roll för övriga delar av filosofin. Bland de medvetandefilosofiska teman som kan tas upp finns följande: relationen mellan medvetandet och den fysiska världen (är medvetandet identiskt med, beroende av, eller oberoende av det fysiska?), intentionalitet och innehåll, tänkande, perception, introspektion, och vår kunskap om våra egna mentala tillstånd.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Examinationen består dels av kontinuerlig examination i form av inlämningsuppgifter under kursens gång, dels av fyra skriftliga tentamina, en för varje delkurs.

Övriga föreskrifter

Studenter som tidigare läst delkursen Kritiskt tänkande (eller motsvarande) inom Praktisk filosofi A ska istället för delkursen Kritiskt tänkande läsa delkursen Uppsatskurs 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kritiskt tänkande

 • Bowell, Tracy; Kemp, Gary Critical thinking : a concise guide

  London: Routledge, 2001

  Tredje upplagan (2009) eller senare.

  Se bibliotekets söktjänst

Filosofins klassiker: från Platon till Nietzsche

 • Kenny, Anthony Jakobsson, Jim Västerlandets filosofi

  Stockholm: Thales, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Platon, Stolpe, Jan Skrifter

  Stockholm: Atlantis, 2000-2009

  Volym 2

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aristoteles, d 384-322 f. Kr. Gabrielsson, Johannes Om själen

  Repr.: Göteborg: Daidalos, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hume, David Beauchamp, Tom L. An enquiry concerning human understanding

  Oxford: Oxford University Press, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Textkompendium

  Filosofiska institutionen,

  Kompendiet kommer att finnas tillgänglig vid kursens start.

Kunskap och verklighet

 • Kunskapsteori : en introduktion till vetande, berättigande och sanning Johansson, Lars-Göran; Ekenberg, Tomas; Masterton, George; Remes, Pauliina

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

Språk och medvetande

 • Morris, Michael An introduction to the philosophy of language

  Cambridge: Cambridge University Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst