Kursplan för Retorik A

Rhetoric A

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV211
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Kursens mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder, samt att utveckla den studerandes förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift. Därtill har kursen som mål att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

- redovisa grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder

- demonstrera en utvecklad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

- kritiskt analysera retoriska budskap av olika slag

- reflektera över retoriska budskap utifrån sociala, politiska och historiska faktorer som kön, klass och etnicitet

- reflektera över olika mediers retoriska effekter

- anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser:

1. Retorikens grunder 7.5 hp

Grundläggande metodiska och terminologiska kunskaper presenteras, diskuteras och appliceras i anslutning till retoriska budskap i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Retorisk teori och praktik problematiseras utifrån historiska, sociala och politiska sammanhang.

2. Det skrivna ordets retorik 7.5 hp

Under kursen övas den studerandes skicklighet att formulera sig övertygande i ett antal situationer och genrer. Skriftmediets problem och möjligheter belyses och förmågan att argumentera, disponera och formulera sig effektivt tränas. Den studerande får reflektera över egna och andras texter, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

3. Retorisk analys 7.5 hp

Kursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurs och ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande arbetar med olika slags retoriska analyser och tränar därvid även sin förmåga till vetenskapligt skrivande.

4. Det talade ordets retorik 7.5 hp

Kursen tränar stoffsamling, disposition, argumentation, stilistisk uttrycksförmåga, röstbehandling och framförandeteknik. Den studerande får reflektera över samt anlägga teoretiska perspektiv på egna och andras tal, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

Undervisning

1. Retorikens grunder

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

2. Det skrivna ordets retorik

Undervisningen genomförs i seminarieform. Den studerande arbetar dels med egna teoretiska studier, dels med skrivande gruppvis; alla deltagare läser och kommenterar varandras utkast och färdiga texter.

3. Retorisk analys

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp). De studerande författar retoriska analyser av olika slags retoriska material.

4. Det talade ordets retorik

Undervisningen genomförs i seminarieform samt genom deltagarnas egna studier. Under kursen skriver och författar de studerande tal i olika genrer som framförs och diskuteras vid seminarier. Dessutom genomförs debatt- och improvisationsövningar.

Examination

I delkurserna 1-3 ges betygen VG, G och U. I delkurs 4 ges betygen G och U.

För studerande som underkänts i prov anordnas extra provtillfällen vid höstterminens början och slut samt vid vårterminens slut

1. Retorikens grunder

Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbete samt genom en skriftlig tentamen.

2. Det skrivna ordets retorik

Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbete samt genomförande av förelagda skrivuppgifter.

3. Retorisk analys

Examinationen sker genom seminarier, samt genom författandet av retoriska analyser.

4. Det talade ordets retorik

Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbeten, skriftliga uppgifter samt genom deltagande i förelagda praktiska övningar.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i Kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.