Kursplan för Ordinära differentialekvationer I

Ordinary Differential Equations I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA032
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-06-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2015
 • Behörighet: Linjär algebra II. Flervariabelanalys eller Geometri och analys III.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för differentialekvationer

 • använda exakta lösningsmetoder för linjära, homogena och inhomogena differentialekvationer;

 • bestämma och klassificera jämviktspunkter


 • tillämpa elementära tekniker för potensserielösningar;

 • redogöra för enkla numeriska lösningsmetoder samt behärska matematisk mjukvara för differentialekvationer;


 • använda elementära lösningsmetoder för linjära system av differentialekvationer.

Innehåll

n:te ordningens linjära differentialekvationer, exakta lösningsmetoder, existens- och entydighetssatser för lösningar, potensserielösningar, system av differentialekvationer, icke-linjära system, klassificering av jämviktspunkter, fasporträtt, numeriska lösningsmetoder.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar samt en datorlaboration.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut samt skriftlig redovisning av datorlaborationen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2015

 • Boyce, William E.; DiPrima, Richard C. Elementary differential equations

  9th ed.: Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk