Kursplan för Ordinära differentialekvationer I

Ordinary Differential Equations I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA032
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-06-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet:

  Linjär algebra II. Flervariabelanalys eller Geometri och analys III.

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för differentialekvationer
 • använda exakta lösningsmetoder för linjära, homogena och inhomogena differentialekvationer;
 • bestämma och klassificera jämviktspunkter
 • tillämpa elementära tekniker för potensserielösningar;
 • redogöra för enkla numeriska lösningsmetoder samt behärska matematisk mjukvara för differentialekvationer;
 • använda elementära lösningsmetoder för linjära system av differentialekvationer.

Innehåll

n:te ordningens linjära differentialekvationer, exakta lösningsmetoder, existens- och entydighetssatser för lösningar, potensserielösningar, system av differentialekvationer, icke-linjära system, klassificering av jämviktspunkter, fasporträtt, numeriska lösningsmetoder.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar samt en datorlaboration.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut samt skriftlig redovisning av datorlaborationen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Boyce, William E.; DiPrima, Richard C. Elementary differential equations

  9th ed.: Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk