Kursplan för Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

Molecular Infection Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG323
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 60 hp biologi samt 30 hp kemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för struktur och funktion hos infektiösa virus, bakterier, parasiter och svampar samt ange vad som skiljer de olika grupperna av infektiösa organismer åt
 • förklara ett generellt infektionsförlopp och namnge de olika huvudstegen
 • redogöra för de viktigaste delarna av människans immunsystem samt vilka delar som är viktiga vid olika typer av infektioner
 • beskriva de vanligaste virulensfaktorerna hos bakterier, virus, parasiter och maskar samt förklara hur de har evolverat och hur de kan överföras
 • redogöra för de vanligaste diagnostik- och behandlingsmetoderna inom infektionsbiologin samt mekanismer för antibiotikaresistens
 • tillämpa adekvat metodik för arbete med infektiösa mikroorganismer
 • analysera infektionsbiologiska försöksdata, dra slutsatser från dessa och konstruera testbara hypoteser utifrån de analyserade data
 • kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet
 • identifiera och strukturerat diskutera aspekter kopplade till forskningsetik, folkhälsoetik samt global rättvisa.

Innehåll

Teori

Generell infektionsbiologi: Historia, principer för klassificering av infektiösa organismer i bakterier, virus, svampar och protozoer.

Bakteriologi: Den principiella strukturen av bakterier, speciellt strukturer viktiga för patogenicitet och virulens. Generella egenskaper för medicinskt viktiga bakteriella infektionssjukdomar. Vikt av olika virulensfaktorer, t.ex. exotoxiner, endotoxin, sekretionssystem, invasionsförmåga, intracellulär överlevnad, antigenvariation och andra mekanismer för att undvika immunsystemet.

Virologi: Komponenter och strukturer av viruspartiklar och basen för virus klassificering. Stegen vid en virusinfektion och biologiska skillnader mellan RNA- och DNA-virus. Huvudsakliga värdförsvar mot virala infektioner. Basen för diagnostik, immunprofylax, drogbehandling och drogresistens.

Parasitologi och mykologi: Generella och specifika egenskaper hos infektiösa protozoer, maskar och svampar. Klimatets påverkan på infektionsspektret.

Immunologi: Naturliga barriärer. Funktion av patogenassocierade molekylära mönster (PAMP) och tollreceptorer. Inflammation. Principen för komplementsystemet. Medfödd immunitet, dendritiska celler, NK-celler, antigenpresenterande celler, interferon. Koppling till adaptiva immunsystemet. Adaptiva immunsystemet, MHC, antikroppar, T-cellreceptorer, superantigen, T-mördarceller.

Virulensfaktorer: Huvudsakliga metoder för identifiering av virulensfaktorer. Kemotaxis och tvåkomponentsystem. Olika metoder för bindning och invasion av värdceller, principer för intracellulär överlevnad, sekretionssystem, toxiner, genreglering. Överföring och evolution av virulensfaktorer. Olika teorier för evolution av virulens.

Diagnostik: Växt av mikroorganismer. Huvudtyperna av mikroskopi använda vid analys av infektionssjukdomar. Basen för PCR, RT-PCR, immunfluorescens, ELISA, FACS och Western blotting.

Vaccinering och fagterapi: Basala principer för vaccination. Socioekonomiska aspekter på vaccinering. Betydelse av adjuvant. Nya typer av vaccin. Basen för fagterapi.

Antibiotika och antibiotikaresistens: Principer för antibiotikamekanismer. Definition av bakteriostatisk och bakteriocidal. Mekanismer för uppkomst av antibiotikaresistens och dess betydelse inom sjukvården. Rationell användning av antibiotika.

Laborationer

- Studier av verkningsmekanismer av antibiotika. Identifiering av resistensmutationer.

- Diagnostik av parasitsjukdomar.

- Studier av värd-parasitinteraktioner. Tollreceptorer och PAMP.

Seminarier

Läsande och kritisk granskning av aktuella vetenskapliga artiklar inom infektionsbiologin. Lärarledda gruppdiskussioner.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Deltagande i seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Laborationer och seminarier 4 hp; Teori I 5 hp; Teori II 6 hp

Aktivt deltagande fordras i laboratoriekurs och seminarier. Teorin examineras med två skriftliga prov, en detaljkunskapstentamen efter halva kursen (Delprov I) och en övergripande tentamen (Delprov II) vid kursens slut.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Schaechter's mechanisms of microbial disease Schaechter, Moselio.; Engleberg, N. Cary.; DiRita, Victor J.; Dermody, Terence.

  5th ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2013

  Se bibliotekets söktjänst

rekommenderad litteratur (ej obligatorisk)

Salyers och Whitt: Bacterial Pathogenesis: A molecular approach