Kursplan för Kemisk molekylär design

Chemical Molecular Design

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB453
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

 • beskriva, diskutera och genomföra design av molekyler för igenkänning av små organiska molekyler såväl som större biomolekyler, framförallt proteiner
 • beskriva och diskutera egenskaper och principer som är gemensamma för bindning av molekyler till varandra och för enzymkatalys
 • planera design och kemisk modifikation av proteiner
 • utvärdera förhållandet mellan nytta och insats vid design och syntes av organiska molekyler som binder till olika målmolekyler
 • redogöra för hur grundläggande principer för kemisk molekylär design kan tillämpas vid design av funktionella biomaterial

Innehåll

Studier och jämförelse av molekylär igenkänning mellan olika typer av molekyler: små vs små (supramolekylär kemi), små vs stora (läkemedel-protein och substrat-enzym interaktioner), stora vs stora (protein-protein interaktioner).

Tillämpning av dessa principer vid design av molekyler som inhiberar växelverkan mellan biomakromolekyler samt mellan ligander och biomakromolekyler, för utveckling av kemiska verktyg och läkemedel.

Modifiering och design av enzymer och katalytiskt aktiva polypeptider.

Design av funktionella ytor och polymera biomaterial.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, litteratursökningar, grupparbeten och teoretiska projekt. Träning ges i muntlig och skriftlig kommunikation. Seminarier och projekt är obligatoriska.

Examination

En skriftlig tentamen ges vid kursens slut och motsvarar 7 hp. Seminariet och projektet motsvarar 3 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.