Kursplan för Neurobiologi

Neurobiology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG207
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens syftar till fördjupad kunskap om molekylär och cellulär neurobiologi och grundläggande kunskap om allmän neurobiologi.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för nervcellers och gliacellers struktur och funktion
 • beskriva hur nervceller är kopplade i neuronala kretsar som styr vårt beteende
 • beskriva organisationen av det centrala nervsystemet, autonoma nervsystemet och det perifera nervsystemet, inklusive sinnesorganens struktur och funktion samt kunna beskriva och analysera hur samspelet mellan dessa och de viktigaste transmittorsubstanserna påverkar kroppens funktioner
 • redogöra för några av nervsystemets funktioner såsom reglering av smärta, rörelse, belöning, biologiska rytmer och känslor
 • beskriva de bakomliggande orsakerna till neurologiska sjukdomar såsom Parkinsons, beroende, schizofreni, depression, kronisk smärta
 • analysera ett givet teoretiskt problem, identifiera kunskapsluckor och hämta kunskap självständigt för att kunna presentera en vetenskapligt korrekt lösning
 • redogöra för grundläggande och avancerade tekniker inom neurovetenskap, såsom optogenetik, elektrofysiologi, beteendemässiga analyser, transgena djurmodeller, in vivo amperometri och två-fotonmikroskopi
 • identifiera och tillämpa en lämplig metod teoretiskt eller praktiskt för att belysa en aktuell forskningsfråga
 • sammanställa och presentera en litteraturstudie och utveckla förmågan att kritiskt analysera och diskutera forskning genom att granska texter i vetenskapliga artiklar
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till vetenskaplig verksamhet

Innehåll

Kursen omfattar molekylär och cellulär neurobiologi och grundläggande och fokuserar på allmän neurobiologi. Tyngdpunkten läggs på däggdjurens neurobiologi, framför allt på människans. Kursens inledning fokuserar på neuroanatomi och grundläggande cellulära mekanismer såsom transmittorfrisättning och elektrofysiologi. Därefter beskrivs mer integrerat olika funktioner i nervsystemet från molekylär till kognitiv nivå, exempelvis de olika sinnena (syn, lukt, osv.), rörelseapparatens neurobiologi, belöningssystemet, biologiska rytmer, emotioner och smärta. Kursen beskriver också aktuella metoder inom neurovetenskaplig forskning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, fallseminarier och litteraturseminarier.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs deltagande i obligatoriska moment, godkända laborationsrapporter, muntlig halvtidskontroll (duggor) samt godkänt resultat på tentamen. Skriftlig tentamen 9 hp, laborationer 2 hp, seminarier 2 hp, litteraturstudie 1 hp och muntliga duggor 1 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.