Kursplan för Arabisk grundkurs

Arabic, Basic Course

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB123
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-23
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom termin 1 på orientalistikprogrammet med arabisk inriktning, inom Arabiska A och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • redogöra för allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik samt grundläggande grammatisk terminologi,
 • beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
 • redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd,
 • läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal,
 • översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon,
 • översätta enkla meningar från svenska till arabiska,
 • tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi,
 • med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne,
 • skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna,
 • diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus.

Innehåll

Moment 1, 1,5 hp: Introduktion till allmän grammatik och fonetik med allmän grammatisk terminologi.

Moment 2, 13,5 hp: Introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik samt grundläggande färdighet i att läsa och översätta enkla texter på modern standardarabiska. Översättning av elementära meningar till modern standardarabiska. Enkel uppsatsskrivning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination i kursen sker genom skriftliga examinerande moment. Dessa utgörs av delar som äger rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning och i form av avslutande tentamen), eller vara sådana som studenten utför på egen hand (ex. inspelning, inlämningsuppgifter). För distansstudenter utgörs examination av skriftliga och muntliga (inspelning) examinatoriska uppgifter under kursen, samt avslutande skriftlig salstentamen.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Grundkurs i arabiska (5AB122) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Arabiska A (5AB123).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.