Kursplan för Floristik, kärlväxter

Floristics: Vascular Plants

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG220
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-01-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet:

  60 hp biologi inklusive Floristik och faunistik, 7,5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • identifiera de flesta vanliga och flera mindre vanliga kärlväxter som förekommer i Sverige
 • använda bestämningslitteratur för kärlväxter baserat på kunskap om olika växtgruppers morfologi och ekologi
 • analysera växtsamhällen med avseende på ingående arter
 • inventera kärlväxter i ett område och sammanställa, värdera och redovisa resultatet

Innehåll

Kursen omfattar floristik med bestämningsövningar där i princip alla kärlväxter som påträffas tas upp. Arters variation, avgränsning, ekologi och utbredning studeras, liksom växtsamhällen och hur dessa påverkas av människan. Floristisk inventeringsmetodik introduceras och kursdeltagarna gör tillsammans eller individuellt under några dagar en inventering av något område i Sverige. Undervisningen sker i samband med exkursioner i fält, samt en längre exkursion till annat område, exempelvis fjällen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppundervisning och demonstrationer, till största delen i fält.

Examination

För att kursen skall bedömas med betyget godkänd fordras att samtliga prov (artkännedom 5,5 hp, exkursion 3 hp, inventering 1,5 hp) och fältmoment bedömts godkända.

Övriga föreskrifter

Kurserna 1BG220 Floristik, kärlväxter och 1BG612 Floristik, påbyggnad kan tillsammans tillgodoräknas i examen med 12,5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Svensk flora : fanerogamer och kärlkryptogamer Krok, Thorgny O. B. N.; Almquist, Sigfrid Jonsell, Lena; Jonsell, Bengt

  29. [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst