Kursplan för Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt

Term Course 5: Corporation Law and Tax Law

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JJ325
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba), med beröm godkänd (AB)
 • Inrättad: 2015-04-16
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: vecka 31, 2015
 • Behörighet: För tillträde till denna kurs krävs att samtliga obligatoriska moment i tidigare terminskurser är fullgjorda och att alla tidigare terminskurser utom en tenterats med godkänt resultat.

  Om särskilda skäl föreligger kan Juridiska fakultetens dispensnämnd meddela dispens från förkunskapskraven.
 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 16 april 2015 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 1 augusti 2015.

Allmänt
Kursen omfattar 30 högskolepoäng (30 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet.

Mål

Övergripande målsättning
Det övergripande målet för Terminskurs 5 är att de studerande ska få förståelse för och förmåga att identifiera, analysera och diskutera ekonomiska juridiska problem för företag och enskilda inom ramen för kursens ämnen.

Kursens mål som förväntade studieresultat
Studenten ska visa förmåga

 • att identifiera och föreslå lösningar på för kursen relevanta juridiska problem med tillämpning av relevant källmaterial och litteratur,
 • att identifiera och reflektera över de olika ämnenas betydelse i samhället och interaktion med närliggande rättsområden,
 • att betrakta kursens ämnen utifrån olika teoretiska perspektiv,
 • att genom användning av samtliga ovanstående förmågor självständigt genomföra skriftliga och muntliga redovisningar.

Innehåll

Kursen omfattar följande ämnen:

 • redovisningsrätt
 • associationsrätt
 • skatterätt

Undervisning

Undervisningen består av seminarier, lektioner och föreläsningar. Seminarieundervisningen förutsätts ske i tre steg: genom individuell inläsning, diskussion i basgrupper och aktivt deltagande i seminarierna. Lektionsundervisningen förutsätts ske i två steg: genom individuell inläsning och aktivt deltagande i lektionerna. Aktivt deltagande i basgrupps­arbete samt seminarie- och lektionsundervisning är obligatoriskt.

Därutöver ska varje student fullgöra skriftliga och muntliga uppgifter.

Kursföreståndaren kan medge dispens från kursens obligatoriska moment och föreskriva kompletteringsuppgifter.

Den närmare uppläggningen av kursen framgår av undervisningsplanen. Undervisningen bygger på den obligatoriska kurslitteratur som anges i särskild förteckning.

Examination

Kursen omfattar 30 högskolepoäng. Examinationen sker på grundval av två moment om vardera 15 högskolepoäng, dels de under kursen obligatoriska muntliga och skriftliga delmoment som anges i undervisningsplanen, dels ett avslutande prov (tentamen).

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat såväl i de obligatoriska muntliga och skriftliga momenten (fullgjort obligatorium) som i det skriftliga provet.

Till de ovannämnda förväntade studieresultaten finns betygskriterier, vilka framgår av undervisningsplanen.

I undervisningsplanen meddelas också föreskrifter om tillåtna hjälpmedel vid prov och möjligheter till förnyat prov (omtentamen).

Skriftlig tentamen anordnas vid kursens slut och omtentamen enligt närmare anvisningar i undervisningsplanen. Kursföreståndaren kan, om det av särskilda skäl finns behov, besluta om enskild tentamen, skriftlig eller muntlig. De betyg som ges på kursen är underkänd, U, och de godkända betygsgraderna B, Ba och AB. För betyget (B) fordras att godkänt resultat uppnåtts beträffande samtliga förväntade studieresultat. För högre betyg (Ba eller AB) fordras att en sammanvägning av de resultat som uppnåtts beträffande de förväntade studieresultaten, enligt examinators bedömning motsvarar det högre betyget.

Regler för rättning och omprövning av betyg följer av 6 kap. 23 och 24 §§ högskole­förordningen. Närmare anvisningar för rättnings- och omprövningsärendenas handläggning följer av undervisningsplanen.

Disciplinära åtgärder vid fusk

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda examinator vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att det inte får finnas otillåtna hjälpmedel med under salsskrivningar. Vid hemtentamen eller motsvarande ska tentanden helt på egen hand besvara tentamensfrågorna. Det är även fusk att vid PM-skrivande utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen! Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 03, 2017

VT 2017

Associationsrätt

 • Eklund, Karin; Stattin, Daniel Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt

  2., [rev.] uppl.: Uppsala: Iustus, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eklund, Karin; Stattin, Daniel Kapitalmarknadsrätt

  Iustus, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hemström, Carl; Giertz, Magdalena Bolag, föreningar, stiftelser : En introduktion

  8. uppl.: Norstedts Juridik AB, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skatterätt

 • Berglund, Martin; Cejie, Katia Basics of International Taxation

  Iustus, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lodin, Sven-Olof Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. D. 1

  15., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  DEL I OBS! KOMMER I NY UPPLAGA V. 4 2017!

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lodin, Sven-Olof Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. D. 2

  15., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  DEL II OBS! SUPPLEMENT FINNS PÅ STUDENTLITTERATURS HEMSIDA!

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Henkow, Oskar Mervärdesskatt i teori och tillämpning

  4 uppl.: Gleerups Utbildning AB, 2016

  4:de upplagan, ny i januari!

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Redovisningsrätt m.m.

 • Bjuvberg, Jan Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  OBS! KOMMER I NY UPPLAGA V. 3 2017!

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Allmänt

 • Korling, Fredric; Zamboni, Mauro Juridisk metodlära

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Lagtextsamlingar (rekommenderade)

Rabe, Gunnar (red.) Skattelagstiftning 2017:1 Norstedts Juridik, 2017 (regelsamling, kommer i mitten av januari) Stattin, Daniel Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt 3. uppl. : Iustus, 2015

Kursledningen rekommenderar starkt att dessa lagsamlingar används, eftersom inte oväsentliga delar av den normgivning som är aktuell för Terminskurs 5 inte återfinns i någon av de traditionella lagböckerna. Någon annan lagbok behövs således inte.

Tillåten litteratur

 • Bergström, Clas; Samuelsson, Per Aktiebolagets grundproblem

  5. uppl.: Norstedts Juridik AB, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hiort af Ornäs Leijon, Lena; Kristoffersson, Eleonor Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2016 : beslut om slutlig skatt 2017

  23:e upplagan: Uppsala: Iustus Förlag, [2016]

  OBS! KOMMER TROLIGTVIS I NY UPPLAGA MARS 2017!

  Se bibliotekets söktjänst

Tillåten litteratur får medtas till tentamen.

Till det ovanstående tillkommer materialsamlingar som säljs via juridiska institutionen.

Versioner av litteraturlistan