Kursplan för Analog elektronik

Analogue Electronics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE725
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2015
 • Behörighet: 60 hp inom teknik inklusive Elektronik I eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera och analysera viktiga analoga grundkretsar,
 • analysera förstärkarsteg med avseende på frekvensegenskaper,
 • beskriva och tillämpa grundläggande oscillatorteknik,
 • använda integrerade kretsar och spänningsregulatorer,
 • beskriva passiva och aktiva komponenters högfrekvensegenskaper.

Innehåll

Modeller av aktiva komponenter. Analys och konstruktion av kretsar med bipolära transistorer och fälteffekttransistorer: differentialsteg, strömspeglar, förstärkare, kaskad- och kaskodsteg, effektsteg, Darlingtonkoppling. Frekvensberoende kretsar, Bodediagram. Återkoppling, stabilitet och oscillatorer. Integrerade kretsar och spänningsregulatorer, strömbegränsning. Brus i passiva och aktiva komponenter. Kretssimulering med SPICE.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsning, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp), laborationer (1 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2016

 • Sedra, Adel S.; Smith, Kenneth C. Microelectronic circuits

  International seventh edition.: New York: Oxford University Press, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst