Kursplan för USA-kunskap B1

American Studies B1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN721
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2016
 • Behörighet: Baskurs USA-kunskap A1 eller 30 hp inom det humanistiska eller samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha fördjupade kunskaper om centrala delar av USA:s kultur- och samhällsliv, särskilt inom ämnena historia, politik, massmedier och litteratur. Studenten ska även ha utvecklat sina färdigheter i att såväl muntligt som skriftligt kommunicera på engelska om de sakområden och problemställningar som kursen behandlar.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Amerikansk historia (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten på engelska

 • kunna uppvisa goda kunskaper om några utvalda temata inom den amerikanska historien
 • kunna analysera faktorer och händelser som påverkat den amerikanska historiska utvecklingen inom dessa temata
 • kunna skriftligt analysera en historisk text om USA:s historia.

Delkurs 2. Amerikansk politik (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten på engelska
 • kunna uppvisa goda kunskaper om några av de sakfrågor och problemställningar som präglar dagens amerikanska inrikes- och utrikespolitik
 • kunna argumentera på engelska för eller emot en viss ståndpunkt i en aktuell stridsfråga i den amerikanska politiken
 • kunna skriftligt analysera en given text på engelska inom området.

Delkurs 3. Amerikanska massmedier II (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten på engelska
 • kunna redogöra för huvuddragen i flera centrala medieteorier i relation till olika amerikanska medieformer
 • kunna diskutera de historiska och kulturella sammanhangen i USA under 1900- och 2000-talen av betydelse för olika massmediers utveckling
 • kunna föra en kritisk diskussion om de amerikanska mediernas många skilda roller i nationella och internationella sammanhang.

Delkurs 4. Amerikansk litteratur under 1900-talet (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten på engelska
 • kunna redogöra för den idéhistoriska och kulturella bakgrunden till ett antal representativa verk från 1900-talet
 • kunna redogöra för sociala och kulturella förhållanden i USA under 1900-talet
 • kunna argumentera för sin tolkning av en text med stöd av texten
 • i uppsatsform kunna presentera en självständig analys av litterära texter på engelska.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng enligt nedan.

Amerikansk historia 7.5 hp

Delkursen diskuterar några viktiga temata och problem i den amerikanska historien ur både historiografiska och analytiska perspektiv. Valen av temata kan variera från termin till termin.

Amerikansk politik 7.5 hp

Delkursen tar upp några aktuella problem i nutida amerikansk politik som partiernas minskade betydelse, valdeltagandet, finansieringen av valkampanjerna, förhållandet mellan presidenten och kongressen, domstolarnas makt samt USA:s nuvarande utrikespolitik.

Amerikanska massmedier 7.5 hp

Delkursen diskuterar problem och frågor som rör amerikanska massmedier. Vi läser och diskuterar texter, studerar olika medieformer och placerar dem i deras politiska, kulturella och historiska sammanhang. Olika temata som berörs kan vara nyhetsvärdering, kulturellt minne, visuell kultur, ras/etnicitet och genus, populärkultur, politisk kommunikation, och Internet.

Amerikansk litteratur under 1900-talet 7.5 hp

Delkursen innehåller genomgångar och diskussioner ägnade åt att belysa dels representativa texter från 1900-talet, dels den kulturella och idéhistoriska bakgrunden till dessa texter.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination i samtliga delkurser sker på engelska. Särskild vikt läggs vid delkursernas skriftliga övningsmoment. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på minst tre av delkurserna.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

Amerikansk historia

 • Holsti, Ole R To see ourselves as others see us : how publics abroad view the United States after 9/11

  2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • De Grazia, Victoria Irresistible empire : America's advance through twentieth-century Europe

  Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tyrrell, Ian R. Transnational nation : United States history in global perspective since 1789

  Second edition.: New York: Palgrave Macmillan, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • "American Exceptionalism"

  Ingår i:

  Moghaddam, Fathali M. SAGE encyclopedia of political behavior

  First edition.: Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., [2017]

  s. 24-27

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Deneen, Patrick J. "Cities of Man on a Hill"

  Ingår i:

  American Political Thought

  University of Chicago Press,

  vol. 1 (2012) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Eric Foner. What Is American Exceptionalism?: https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2013/what-is-american-exceptionalism/

American Exceptionalism: The History of an Idea: https://www.benfranklinsworld.com/episode-054-john-d-wilsey-american-exceptionalism-the-history-of-an-idea/

Fotokopierat material.

Amerikansk politik

 • Frey, William H. Diversity Explosion: How New Racial Demographics are Remaking America

  Brookings Institution Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McClain, âCan We All Get Along?â [Elektronisk resurs]

  Taylor & Francis, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Putnam, Robert D. Our kids : the American dream in crisis

  New York: Simon & Schuster, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Amerikanska massmedier

Kurslitteraturen utgörs av ett kompendium som tillhandahålls av institutionen.

Amerikansk litteratur under 1900-talet

Ginsburg, Allen. "Howl", "A Supermarket in California", "America" (handout)

Cisneros, Sandra. "Never Marry a Mexican" (handout)

Versioner av litteraturlistan