Kursplan för Amerikansk historia II

American History II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN722
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-12-08
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2015-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2016
 • Behörighet: Amerikansk historia, 7,5 hp, eller 30 hp inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten på engelska

 • kunna uppvisa goda kunskaper om några utvalda temata inom den amerikanska historien
 • kunna analysera faktorer och händelser som påverkat den amerikanska historiska utvecklingen inom dessa temata
 • kunna skriftligt på engelska analysera en historisk text om USA:s historia.

Innehåll

Kursen diskuterar några viktiga temata och problem i den amerikanska historien ur både historiografiska och analytiska perspektiv. Valen av temata kan variera från termin till termin.

Undervisning

Gruppundervisning, självstudier. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Holsti, Ole R To see ourselves as others see us : how publics abroad view the United States after 9/11

  2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • De Grazia, Victoria Irresistible empire : America's advance through twentieth-century Europe

  Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tyrrell, Ian R. Transnational nation : United States history in global perspective since 1789

  Second edition.: New York: Palgrave Macmillan, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • "American Exceptionalism"

  Ingår i:

  Moghaddam, Fathali M. SAGE encyclopedia of political behavior

  First edition.: Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., [2017]

  s. 24-27

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Deneen, Patrick J. "Cities of Man on a Hill"

  Ingår i:

  American Political Thought

  University of Chicago Press,

  vol. 1 (2012) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Eric Foner. What Is American Exceptionalism?: https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2013/what-is-american-exceptionalism/

American Exceptionalism: The History of an Idea: https://www.benfranklinsworld.com/episode-054-john-d-wilsey-american-exceptionalism-the-history-of-an-idea/

Fotokopierat material

Versioner av litteraturlistan