Kursplan för Amerikansk politik II

American Politics II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN723
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-12-08
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2015-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2016
 • Behörighet: Amerikansk politik, 7,5 hp, eller 30 hp inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten på engelska

 • kunna uppvisa goda kunskaper om några av de sakfrågor och problemställningar som präglar dagens amerikanska inrikes- och utrikespolitik
 • kunna argumentera för eller emot en viss ståndpunkt i en aktuell stridsfråga i den amerikanska politiken
 • kunna skriftligt analysera en given text på engelska inom området.

Innehåll

Kursen tar upp några aktuella problem i nutida amerikansk politik som partiernas minskade betydelse, valdeltagandet, finansieringen av valkampanjerna, förhållandet mellan presidenten och kongressen, domstolarnas makt samt USA:s nuvarande utrikespolitik.

Undervisning

Gruppundervisning, självstudier. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • The Articles of Confederation

  Champaign, Ill.: Project Gutenberg, [199-]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Constitution of the United States of America

  199u

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Federalist Papers ALEXANDER HAMILTON, ; Hamilton, Alexander; Jay, John; Madison, James; Shapiro, Ian

  Yale University Press, 2009

  No 10, 51, 78

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mill, John Stuart On liberty

  Raleigh, N.C.: Alex Catalogue, [199-?]

  Utdrag

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • O'Brien, David M. Struggles for power and governmental accountability

  Tenth edition.: New York: W.W. Norton & Company, [2017]

  Utdrag

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • O'Brien, David M. Constitutional law and politics : 2 Civil rights and civil liberties.

  Tenth edition.: New York: W.W. Norton & Company, 2017

  Urval av rättsfall.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Patient Protection and Affordable Care Act.
Preambles of the constitutions of Argentina, Ireland, Afghanistan, Kazakhstan, and Russia.
Massachusetts Health Care Reform Act of 2006.
Obergefell v. Hodges.
District of Columbia v. Heller.
Religious Landscape Study, Pew Research Center.
T. Jefferson. "Letter to the Danbury Baptists.

Filmer och rekommenderade bakgrundstexter.

Versioner av litteraturlistan