Kursplan för Amerikansk politik II

American Politics II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN723
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-12-08
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2015-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2016
 • Behörighet: Amerikansk politik, 7,5 hp, eller 30 hp inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten på engelska

 • kunna uppvisa goda kunskaper om några av de sakfrågor och problemställningar som präglar dagens amerikanska inrikes- och utrikespolitik
 • kunna argumentera för eller emot en viss ståndpunkt i en aktuell stridsfråga i den amerikanska politiken
 • kunna skriftligt analysera en given text på engelska inom området.

Innehåll

Kursen tar upp några aktuella problem i nutida amerikansk politik som partiernas minskade betydelse, valdeltagandet, finansieringen av valkampanjerna, förhållandet mellan presidenten och kongressen, domstolarnas makt samt USA:s nuvarande utrikespolitik.

Undervisning

Gruppundervisning, självstudier. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Alba, The Great Demographic Illusion [Elektronisk resurs]

  Princeton University Press, 2020

  Valda kapitel läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Frey, William H. Diversity Explosion: How New Racial Demographics are Remaking America

  Brookings Institution Press, 2014

  Valda kapitel läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jones, Robert P. The end of White Christian America

  First Simon & Schuster hardcover edition.: New York: Simon & Schuster, 2016.

  Valda kapitel läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Putnam, Robert D. Our kids : the American dream in crisis

  New York: Simon & Schuster, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • John Sides, Identity Crisis [Elektronisk resurs]

  Princeton University Press, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därtill ett urval texter online, i Studium och fotokopierat material.

Versioner av litteraturlistan