Kursplan för Finsk-ugriska språk D2

Finno-Ugric Languages D2

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FU001
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finsk-ugriska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-10-19
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-06-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp i något finskt-ugriskt språk med ett självständigt arbete.

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem samt fördjupade kunskaper om huvudspråket. I stället för en fördjupning i huvudspråket kan den studerande förvärva grundkunskaper i ett finsk-ugriskt språk som hon/han inte studerat tidigare.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha utvecklat goda kommunikativa och lingvistiska färdigheter i huvudspråket
 • ha fördjupade kunskaper inom två områden inom finsk-ugrisk språkvetenskap eller grundläggande kunskaper i ett annat finsk-ugriskt språk.

Innehåll

Kursen består av två av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Grunderna i ett andra finsk-ugriskt språk, 15 hp

Delkursen innehåller grunderna i ett annat finsk-ugriskt språk motsvarande delkurserna 1 och 2 på A-nivån i respektive språk.

 • Estniskans grunder, 7,5 hp
 • Det estniska språksystemet, 7,5 hp
 • Finska I, 7,5 hp
 • Finska II, 7,5 hp
 • Nordsamiska I, 7,5 hp
 • Nordsamiska II, 7,5 hp
 • Ungersk grammatik, 7,5 hp
 • Ungersk språkfärdighet, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • kunna föra en enkel konversation på det andra finsk-ugriska språket i rutiniserade vardagliga sammanhang och därvid tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik
 • känna till och aktivt kunna använda vanliga hälsnings- och avskedsfraser av olika formalitetsgrad
 • kunna översätta enklare svenska texter till det andra finsk-ugriska språket med anlitande av adekvata hjälpmedel.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels avslutande skriftligt prov.

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket 15 hp

Delkursen innehåller en teoretisk och praktisk fördjupning i huvudspråket. Den studerande ska läsa tre av följande specialkurser:

 • Estnisk färdighetsträning, 5 hp
 • Översättning till och från estniska, 5 hp
 • Estniskans varieteter, 5 hp
 • Finsk färdighetsträning, 5 hp
 • Översättning till och från finska, 5 hp
 • Finsk litteratur, 5 hp
 • Finskans varieteter, 5 hp
 • Modern finsk språkvetenskap, 5 hp
 • Nordsamisk färdighetsträning, 5 hp
 • Översättning till och från nordsamiska, 5 hp
 • Nordsamisk litteratur, 5 hp
 • Samiska varieteter, 5 hp
 • Modern samisk språkvetenskap, 5 hp
 • Ungersk färdighetsträning, 5 hp
 • Översättning till och från ungerska, 5 hp
 • Ungersk litteratur, 5 hp
 • Ungersk språkhistoria, 5 hp
 • Modern ungersk språkvetenskap, 5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • väsentligt ha förbättrat sin förmåga att använda huvudspråket muntligt och skriftligt
 • ha breddat sin kunskap om huvudspråket
 • ha kännedom om metoder och problem inom språkvetenskaplig forskning i huvudspråket.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt prov.

Delkurs 3. Valfria specialkurser, 15 hp

Den studerande ska läsa två av följande specialkurser:

 • Språkhistoria, 7,5 hp
 • (Estnisk språkhistoria, 7,5 hp)
 • (Finsk språkhistoria, 7,5 hp)
 • (Ungersk språkhistoria, 7,5 hp)
 • (Samisk språkhistoria, 7,5 hp)
 • Ett annat uraliskt språk (utom estniska, finska, nordsamiska och ungerska), 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • ha breddat sina kunskaper om finsk-ugriska folk, språk och kulturer
 • fördjupat sig i huvudspråket ur några aspekter
 • förstått språkets kopplingar till samhällsutvecklingen.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt eller skriftligt prov.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser och består av föreläsningar samt övningar och examination. Studentens egna lärande är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans 18 hp.

Övriga föreskrifter

De kurser som studeras inom delkurs 1. Grunderna i ett andra finsk-ugriskt språk får icke överensstämma med den studerandes huvudspråk. Kursen skall, som benämningen visar, avse ett andra finsk-ugriskt språk, dvs. ett finsk-ugriskt språk som inte studerats på lägre nivåer. Inte heller får den studerande räkna in fristående kurser med samma innehåll i examen samtidigt med de valda D-kurserna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Grunderna i ett annat finsk-ugriskt språk, 15 hp

Se litteraturlistan för delkurs 1 i respektive språk.

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp

Specialkurser:

Specialkurs 1. Språkvetenskaplig metod, 5 hp

Dessutom ska den studerande läsa ett av följande verk:

 • Karlsson, Fred Yleinen kielitiede

  Uudistettu laitos, 2. pain.: Helsinki: Yliopistopaino, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Fred Üldkeeleteadus. Tõlkinud ja kohandanud Renate Pajusalu, Jüri Valge ja Ilona Tragel.

  Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002

 • Kálmán, László; Trón, Viktor Bevezetés a nyelvtudományba. Második, bővített kiadás

  Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007

 • Toivonen, Ida; Nelson, Diane Carlita Saami linguistics

  Amsterdam: John Benjamins Pub., c2007

  Se bibliotekets söktjänst

Specialkursen Estnisk färdighetsträning, 5 hp

 • Pesti, Mall; Ahi, Helve T nagu Tallinn. : Eesti keele õpik kesktasemele.

  Tallinn: TEA, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

Specialkursen Översättning till och från estniska, 5 hp

 • Ingo, Rune Konsten att översätta : översättandets praktik och didaktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Liivaku, Uno; Meriste, Henno Kuidas seda tõlkida. Järeltormatusest eestinduseni

  Tallinn: Valgus, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Estniskans varieteter, 5 hp

 • Keevallik, Leelo Colloquial Estonian

  Ingår i:

  Estonian Language (Linguistica Uralica. Supplementary Series, Volume 1)

  Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2003

  s. 343-378

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pajusalu, Karl Estonian Dialects

  Ingår i:

  Estonian Language (Linguistica Uralica. Supplementary Series, Volume 1)

  Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2003

  s. 231-272

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eesti murded ja kohanimed Pajusalu, Karl TiitHennoste, Tiit; Niit, Ellen; Päll, Peeter; Viikberg, Jüri

  Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002

  Läs s. 19-221.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Finsk färdighetsträning

 • Bessonoff, Salli-Marja; Hämäläinen, Eila Kielitaitoa kirjoittamalla : kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville

  Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja.

  Helsinki, ISBN 978-952-5446-75-3, 2012

  Obligatorisk

 • Saunela, Marja-Liisa Harjoitus tekee mestarin 4: Lisäharjoituksia yleiseen kielitutkintoon valmistautumista varten

  Helsinki: Art House Oy, ISBN 9789518844344, 2011

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Översättning till och från finska

 • Ingo, Rune Konsten att översätta : översättandets praktik och didaktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Munday, Jeremy Introducing translation studies : theories and applications

  London ; a New York: Routledge, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Munday, Jeremy Introducing translation studies : theories and applications

  Fourth Edition.: Abingdon, Oxon: Routledge, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och översättningsövningar enligt lärarens anvisningar

Specialkursen Finsk litteratur

 • Mäkikalli, Aino; Steinby, Liisa Johdatus kirjallisuusanalysiin

  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kaski, Liisa Kalevala ja opas sen lukemiseen

  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Varpio, Yrjö; Koskela, Lasse; Huhtala, Liisi Suomen kirjallisuushistoria. : 1 Hurskaista lauluista ilostelevaan romaaniin

  Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Varpio, Yrjö; Koskela, Lasse; Rojola, Lea Suomen kirjallisuushistoria. : 2 Järkiuskosta vaistojen kapinaan

  Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Varpio, Yrjö; Koskela, Lasse; Lassila, Pertti Suomen kirjallisuushistoria. : 3 Rintamakirjeistä tietoverkkoihin

  Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur i samråd med läraren.

Specialkursen Finskans varieteter

 • Lehikoinen, Laila Suomea ennen ja nyt : Suomen kielen kehitys ja vaihtelu

  2., korjattu pain.: Helsinki: Finn Lectura, 1995

  Upplaga 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lehtinen, Tapani Kielen vuosituhannet : suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen

  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lyytikäinen, Erkki; Rekunen, Jorma; Yli-Paavola, Jaakko Suomen murrekirja

  Helsinki: Gaudeamus, 2013.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mielikäinen, Aila; Palander, Marjatta Miten suomalaiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä.

  Helsinki: SKS, ISBN-13: 9789522225382, ISBN-10: 952222538X, 2014

  Obligatorisk

Övrig litteratur i samråd med läraren

Specialkursen Tvåspråkighet i finsk-svensk kontext

Övrig litteratur enligt överenskommelse

Referenslitteratur

 • Börestam, Ulla; Huss, Leena Språkliga möten : tvåspråkighet och kontaktlingvistik.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Janulf, Pirjo Kommer finskan i Sverige att fortleva? : en studie av språkkunskaper och språkanvändning hos andragenerationens sverigefinnar i Botkyrka och hos finlandssvenskar i Åbo

  Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Specialkursen Finsk språkhistoria

Referenslitteratur

Specialkursen Modern finsk språkvetenskap, 5hp