Kursplan för Svenska 3 för blivande ämneslärare i gymnasiet

Swedish 3, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV207
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F, Litteraturvetenskap G1F, Utbildningsvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-20
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2015-08-26
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 24, 2015
 • Behörighet: Svenska 1, 30 hp, och minst 22,5 hp från Svenska 2
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnaiseskolan. Kursen ingår i tredje terminens ämnesstudier i svenska.
Kursansvarig institution: Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur och särart, översiktlikga kunskaper i språk- och stilhistoria , samt om populärkultur riktad till barn och ungdom med fokus på olika former av drama inom teater, film och TV. Syftet är också att vidareutveckla och fördjupa både kunskaper i svenskämnets didaktik som inhämtats på tidigare nivåer och färdigheter i vetenskapligt skrivande samt läsande av vetenskaplig text. I det vetenskapliga skrivandet ingår även nödvändiga tekniska färdigheter vad gäller materialsökning, formalia och språkbehandling.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • redogöra för svenska språkets särart och utveckling från äldsta tid till nutid, också ur ett didaktiskt perspektiv
 • relatera texter från skilda tider till språkets utveckling och samhällsutvecklingen
 • analysera hur olika berättelser gestaltas i olika medier
 • redovisa en utvecklad kunskap om olika populärkulturella uttrycksformer med särskild inriktning på barn- och ungdomskultur
 • skilja mellan olika former av dramatik samt redogöra för hur drama gestaltas på teater, film och TV
 • uppvisa god kännedom om svenskämnets didaktik och aktuella styrdokument
 • diskutera och tillämpa kunskap om betyg och bedömning inom ämnet svenska
 • kritiskt bedöma undervisningsmetoder och inlärningsstrategier
 • uttrycka sig väl i tal och skrift, dvs. uttrycka sig i huvudsak korrekt och med för situationen lämplig stilnivå
 • genomföra en mindre, vetenskaplig undersökning med relevant ämnesdidaktisk metod och i en god språklig form samt utformad i enlighet med nödvändiga tekniska färdigheter (såsom materialsökning och formalia)
 • redovisa förmåga att granska andras vetenskapliga texter.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

1. L5. Berättande i mångmediala miljöer 7.5 hp

Kursen tar upp olika populärkulturella uttrycksformer med särskild inriktning på barn- och ungdomskultur. I kursen ingår dessutom läsning av några klassiska och moderna dramer med beaktande av att de skrivits för scenen. Gestaltningsprocesser då en dramatiskt text omvandlas till en föreställning studeras och analyseras. Visning och seminariediskussion görs även av filmiskt gestaltat drama, spelfilmer samt avsnitt ur TV-serier.

2. N5. Svenska språket i tid och rum 7.5 hp


Svenska språket studeras i ett typologiskt, genetiskt och historiskt perspektiv. Förmågan att förstå och språkligt belysa svenska texter från skilda tider tränas, vilket aktualiserar såväl viss förtrogenhet med historiska ordböcker som kunskaper i språkets struktur, ordförrådets utveckling och äldre texters ortografi. Språkhistoriska frågor diskuteras ur ett didaktiskt perspektiv. Också samspelet mellan språk och samhälle, mellan inhemskt arv och utländst inflytande tas upp.

3. L6/N6. Ämnesdidaktisk teori och metod 7.5 hp

I kursen presenteras olika ämnesdidaktiska perspektiv, liksom en historisk överblick över svenskämnets didaktik. Kursen behandlar betyg och bedömning, både teoretiskt och praktiskt. Därutöver ingår att utarbeta och redovisa ett antal lektionsplaneringar samt att utvärdera och diskutera andra studenters lektionsplaneringar.

4. L7/N7. Uppsats 7.5 hp

Under uppsatskursen ska studenten skriva en uppsats omfattande ca 10-12 sidor, varvid vetenskapligt skrivande tränas, inkluderande den studerandes förmåga att applicera ämnesdidaktisk teori och metod på relevant material samt granskning av och opposition på andras uppsatser.

Undervisning

Undervisningen inom kurserna L5, N5, L6/N6 sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Obligatoriska moment förekommer. Kursen L7/N7, uppsatskursen, består dels av eget uppsatsförfattande, dels av förberedande obligatoriska metodseminarier, uppsatshandledning och uppsatsventilering.

Examination

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarierna och/eller skriftlig alternativt muntlig redovisning, alternativt skriftlig eller muntlig tentamen. Kursen L7/N7, uppsatskursen, examineras förutom genom uppsatsen också genom aktivt deltagande i seminarierna samt genomförande av en oppositionsuppgift. Den studerande äger rätt till handledning under ordinarie kurstid.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.
För student som inte blivit godkänd i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2015

Kurslitteratur

Litteraturlistan kan variera från termin till termin.

Delkurs L5. Berättande i mångmediala miljöer (7,5 hp)

 • Inledning till filmstudier : historia, teori och analys Braaten, Lars Thomas; Kulset, Stig; Solum, Ove Bellsund, Eva; Sandin, Gunnar

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olin-Scheller, Christina Såpor istället för Strindberg? : litteraturundervisning i ett nytt medielandskap

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sjöberg, Birthe Dramatikanalys : en introduktion

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare obligatorisk kurslitteratur tillkommer och tillhandahålls på institutionen.

Dramer och filmer (Obligatoriskt)

Bergman, Ingmar, Smultronstället (1957) Brecht, Bertolt, Mor Courage (1941) Da Sica, Vittorio, Cykeltjuven (1948) Eisenstein, Sergej, Pansarkryssaren Potemkin (1925) Luhrman, Baz, Romeo and Juliet (1996) Nolan, Christopher, Memento (2000) Shakespeare, William, Romeo och Juliet (sv. övers. 2003) Strindberg, August, Spöksonaten (1907) Tjechov, Anton, Körsbärsträdgården (1904)

Referenslitteratur

 • Film för lust och lärande. Blom, Margot; Viklund, Klas; Svenska filminstitutet, ; Skolverket,

  Stockholm: Statens skolverk, tra)

  Finns som pdf på www.skolverket.se

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sahlin, Åke; Hansson, Roland Stäng inte av! : film som verktyg för samtal.

  Stockholm: Våldsskildringsrådet, 2001 (Stockholm,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westergren, Eva I filmens fotspår : reflekterande samtal om film

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs N5. Svenska språket i tid och rum (7,5 hp)

Texter

Svenska språkets framväxt. Texter. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Ett urval texter enligt anvisning.

 • Andersson, Lars-Gunnar Språktypologi och språksläktskap.

  4. uppl.: Stockholm: Liber, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moberg, Lena; Westman, Margareta Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kännedom om följande historiska och etymologiska ordböcker:

Delkurs L6/N6. Ämnesdidaktisk teori och metod

Texter kan läggas till eller bytas ut i samråd mellan kursansvarig lärare och de studerande. En del av nedanstående verk läses i urval.

 • Ask, Sofia Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bellander, Theres "halloo babe...tack såå mkt för ditt mess!" : om ungdomars skrivande inom olika kommunikativa verksamhetstyper

  Ingår i:

  Ellvin, Madeleine; Holmbom, Lena Ungdomskulturer - äger eller suger? : möjliga möten inom svenskämnet

  Stockholm: Svensklärarföreningen :b Natur och kultur [distributör], 2008

  s. 39-52

  S. 39-51.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Borgström, Eric Skrivförmåga på prov

  Ingår i:

  Skar, Gustaf; Tengberg, Michael Svenskämnet i går, i dag, i morgon : Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012

  Stockholm: Svensklärarföreningen, 2012

  (2012) s. 209-223

  S. 209-223.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brink, Lars Skönlitteraturens väg till klassrummet : om läsarkarriär, skolkanon och verklighetsanpassning

  Ingår i:

  Kåreland, Lena Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  (2007) s. 38-65

  S. 38-65.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brodow, Bengt; Nilsson, Nils-Erik; Ullström, Sten-Olof Retoriken kring grammatiken : didaktiska perspektiv på skolgrammatik

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chambers, Aidan; Chambers, Aidan. Kuick, Katarina Böcker inom och omkring oss

  Ny, rev., utg.: Huddinge: X Publishing, 2011

  Läses enligt anvisningar. Rep. från L2 Barns och ungdoms läsning.) (L)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

  1. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Igland, Mari-Ann Medan texten blir till

  Ingår i:

  Dysthe, Olga; Igland, Mari-Ann Dialog, samspel och lärande

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  (2003) s. 243-272

  S. 243-272.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Språkvetenskapens plats i den nya gymnasiesvenskan

  Ingår i:

  Ellvin, Madeleine; Skar, Gustaf; Tengberg, Michael Svenskämnet i förändring? : perspektiv på de nya kurs- och ämnesplanerna

  Stockholm: Svensklärarföreningen, 2011

  (2011) s. 9-16

  S. 9-16.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  S. 160-181.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  S. 222-238.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Løkensgard Hoel, Torlaug Ord på vandring : Elever i samtal om texter

  Ingår i:

  Dysthe, Olga; Igland, Mari-Ann Dialog, samspel och lärande

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  (2003) s. 273-294

  S. 273-294.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mossberg Schüllerqvist, Ingrid; Olin-Scheller, Christina Fiktionsförståelse i skolan : svensklärare omvandlar teori till praktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Vad ska bedömas? : Gymnasiets nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Ellvin, Madeleine; Skar, Gustaf; Tengberg, Michael Svenskämnet i förändring? : perspektiv på de nya kurs- och ämnesplanerna

  Stockholm: Svensklärarföreningen, 2011

  (2011) s. 143-155

  S. 143-155.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Penne, Sylvi Hva trenger vi egentlig litteraturen til? : Politikk, didaktikk og hverdagsteorier i nordiske klasserom

  Ingår i:

  Frydensbjerg, Nikolaj; Kaspersen, Peter Den nordiske skolen - fins den? : didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske modersmålsfag /c Nikolaj Frydensbjerg Elf ...

  Oslo: Novus forlag, 2012

  (2012) s. 32-58

  S. 32-58.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siw Skrivprocessen - fortsatt aktuell? : Efter 30 år med skrivprocessen i Sverige

  Ingår i:

  Edlund, Anne-Catrine; Mellenius, Ingmarie Svenskans beskrivning : [SvB.] 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 2010

  Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, cop. 2011

  (2010) s. 31-50

  S. 31-50.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ulfgard, Maria Den polyparadigmatiska modersmålsläraren: Inte 'antingen eller' utan 'både och' : Om den komplexa legitimeringen av modersmålsämnet

  Ingår i:

  Frydensbjerg, Nikolaj; Kaspersen, Peter Den nordiske skolen - fins den? : didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske modersmålsfag /c Nikolaj Frydensbjerg Elf ...

  Oslo: Novus forlag, 2012

  (2012) s. 122-145

  S. 122-145.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ulfgard, Maria Och så var det pojkarna...

  Ingår i:

  Från Eden till Damavdelningen : studier om kvinnan i litteraturen : en vänbok till Christina Sjöblad Sjöblad, Christina Jonsson, Bibi; Nykvist, Karin; Sjöberg, Birthe

  Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., 2004

  (2004) s. 301-312

  S. 301-312. (Rep. från L2 Barns och ungdoms läsning) (L)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ulfgard, Maria Resor från skolbänken? : Om iscensättningen av litteraturläsning i grundskolans läroböcker i svenska

  Ingår i:

  Petersson, Margareta Årheim, Annette Resor i tid och rum : festskrift till Margareta Petersson

  Göteborg: Makadam, 2013

  (2013) s. 371-391

  S. 371-391. (L)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ullström, Sten-Olof Frågor om litteratur : om uppgiftskulturen i gymnasieskolan

  Ingår i:

  Kåreland, Lena Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  (2007) s. 116-143

  S. 116-143.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Läromedel i svenska kan lånas på Universitetsbiblioteket.
Nationella prov ställs till förfogande vid seminarierna.

Delkurs L7/N7. Uppsats

 • Heggestad, Eva Råd och riktlinjer för uppsatsskribenter vid litteraturvetenskapliga institutionen

  Litteraturvetenskapliga institutionen, 2005

  Länk till texten

  (via: www.littvet.uu.se)

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Urvalet av litteratur kan varieras inom samtliga delkurser.

Versioner av litteraturlistan