Kursplan för Utbildningssociologi, traditioner

Sociology of Education, Traditions

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-03-11
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-08-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • karaktärisera ett antal centrala samhällsvetenskapliga traditioner av relevans för utbildningssociologin
 • analysera skillnader och likheter mellan sådana traditioner när det gäller konstruktionen av forskningsobjekt, ställande av forskningsfrågor, och val och användning av empiriska data, forskningsmetoder och undersökningstekniker
 • analysera förhållandet mellan utbildning och social klass

Innehåll

Kursen behandlar centrala klassiska och nyare samhällsvetenskapliga och humanistiska författarskap och forskningstraditioner av relevans för utbildningssociologin.

Tonvikten ligger vid

 • särskilt inflytelserika klassiska och nyare författarskap samt grundläggande problem inom samhällsvetenskapen
 • samhällsvetenskaplig begreppsapparat och vokabulär med särskild fokus på utbildningssociologin
 • förhållandet mellan utbildning och social klass

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt.

Övriga föreskrifter

.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Becker, Gary The Economic Way of Looking at Behavior: The Nobel Lecture

  Ingår i:

  Journal of political economy.

  vol. 101 (1993) nr. 3 s. 385-409

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre La distinction : critique sociale du jugement

  Paris: Ed. de minuit, 1979

  s. 1-187, 188 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bowles, Samuel; Gintis, Herbert Schooling in capitalist America : educational reform and the contradictions of economic life

  New York: Basic Books, 1976

  s. 1-243, 244 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Broady, Donald Läsestycken för samhällsvetare

  5:e upplagan: Uppsala: SEC/ILU. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 6., 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Crompton, Rosemary Class and stratification

  3. ed.: Cambridge: Polity, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Durkheim, Émile L'évolution pédagogique en France

  2. éd.: Paris, c 1969: 1969

  205-400, 196 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Foucault, Michel L'archéologie du savoir

  Paris: Gallimard, 1969

  s. 1-102

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Asylums : essays on the social situation of mental patients and other inmates

  Harmondsworth: Penguin, 1991

  s. 1-124

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Le métier de sociologue : Préalables épistémologiques Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude; Krais, Beate; Passeron, Jean-Claude

  Cinquieme edition, publié initialement 2005: Berlin ;New York: De Gruyter, 2005

  Urval, cirka 100 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moi, Toril Simone de Beauvoir : the making of an intellectual woman

  2. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2008

  s. 1-114, 115 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Parsons, Talcott The School Class as a Social System : Some of its functions in American society

  Ingår i:

  Harvard educational review.

  vol. 29 (1959) nr. 4 s. 298-318

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Andra vetenskapliga artiklar kan tillkomma enligt kursledarens anvisningar.