Kursplan för Grundläggande medicinsk genetik

Basic Medical Genetics

Kursplan

 • 4,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-11-24
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2018-02-01
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 05, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om det humana genomets sammansättning och funktion, samt genetiska faktorers betydelse för uppkomst av sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar hos människan dels för variation av normala egenskaper.

Efter godkänd kurs ska studenten

 • visa insikt om det humana genomets struktur och funktion samt känna till och förstå grundläggande begrepp för geners uttryck
 • känna till och ha förståelse för olika genetiska faktorers betydelse för ärftliga sjukdomars uppkomst samt för normala egenskapers genetiska variation
 • känna till och kunna använda grundläggande genetiska begrepp samt identifiera mendelska nedärvningsmönster.

Innehåll

Kursen inkluderar teoretiska moment eller videoföreläsningar med tillhörande övningsuppgifter, samt korta självrättande prov. Ett introducerande teoretiskt avsnitt beskriver arvsmassans struktur och flödet av genetisk information i cellen från DNA till RNA till protein. Ett teoretiskt moment inkluderande metoder att studera gener avser att ge en överblick om olika aktuella molekylärmedicinska tekniker och ge exempel på tolkningar av resultat från dessa. En introduktion till bioinformatik ges under kursen och tillhörande övningsuppgifter visar hur information om gener kan inhämtas från olika databaser. Under kursen kommer följande områden att behandlas:

 • mitos, meios och kromosomrubbningar
 • genomstruktur och genetisk kartläggning
 • mitokondriell nedärvning och människans utveckling
 • den genetiska koden och genetiska förändringar
 • DNA-skador och deras reparation
 • mendelsk nedärvning och populationsgenetik
 • mitokondriell nedärvning och människans utveckling
 • monogena och polygena sjukdomar
 • carcinogenes
 • molekylär diagnostik
 • epigenetik
 • kloning, transgena djur och genterapi
 • gen-etik.

Undervisning

Kursen ges på svenska, men delar av kursen är på engelska. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via webbplatsen samt via e-post. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till Internet.
Kursen pågår under sammanlagt 12 veckor på kvartsfart.

Examination

Skriftlig examination sker vid flera tillfällen under kursen samt vid slutet av kursen. Examinationen kan utgöras av inlämningsuppgifter, delprov och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 40, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Som kurslitteratur rekommenderas Jorde, Carey & Bamshad (2015) Medical genetics, 5:e upplagan eller senare. Webbaserad kursinformation, kurskompendier samt ytterligare litteratur enligt senare anvisningar.

Versioner av litteraturlistan