Kursplan för Parallell och distribuerad programmering

Parallel and Distributed Programming

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD070
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tillämpad beräkningsvetenskap A1F, Datavetenskap A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2016
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap. Högprestandaprogrammering (eller Lågnivå-parallellprogrammering, 5 hp, och Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp, där den senare kan ingå i de 120 hp).

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • utveckla program med distribuerad parallellism, inklusive parallell felsökning;
 • konstruera parallella algoritmer, det vill säga identifiera parallellism i en given algoritm samt implementera denna parallellism;
 • analysera egenskaper, exempelvis effektivitet, uppsnabbning, hos parallella algoritmer;
 • analysera prestanda hos parallella algoritmer.

Innehåll

Klassificering av parallelldatorer: olika typer av minnesorganisation, processorer, nätverk och programkontroll. Olika former av parallellism. MPI-programmering (Message Passing Interface) och datapartitionering. Parallellisering av grundläggande algoritmer i numerisk linjär algebra och beräkningsvetenskap: matris-vektor-multiplikation, matris-matris-multiplikation, FFT (snabba Fouriertransformen), N-kroppssimulering, grafalgoritmer.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgifter.

Examination

Inlämnings- och projektuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas i examen tillsammans med 1TD480 Programmering av parallelldatorer.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.