Kursplan för Engelsk litteratur: tradition och förnyelse

English Literature and the Canon: Tradition and Innovation

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN160
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Engelska A1 och Engelska B1

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • visa goda insikter i 1800-talsromanen och valda litterära verk från modernismen
 • visa goda kunskaper om litterära genrer
 • visa insikter i olika litteraturteoretiska perspektiv
 • visa kännedom om kritiska perspektiv såsom genusteori och postkolonialism
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Innehåll

Delkursen analyserar valda engelska litterära verk med tonvikt på 1800-talsromanen och olika genrer inom modernismen. Samhällsutvecklingens inverkan på och spegling i litteraturen beaktas liksom det kultur- och litteraturhistoriska perspektivet. Grundläggande litteraturkritiska begrepp och metoder tillämpas.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examination sker genom fortlöpande bedömning och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej medtas i examen tillsammans med Engelska C1, C3, HS4 och HS5.

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Achebe, Chinua Things fall apart

  [New ed.]: London: Penguin in association with Heinemann African Writers Series, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carter, Angela Wise children

  [New ed.]: London: Vintage, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Conrad, Joseph Armstrong, Paul B. Heart of darkness : authoritative text, backgrounds and contexts, criticism

  4. ed.: New York ;a London: W.W. Norton, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dickens, Charles; Douglas-Fairhurst, Robert Cardwell, Margaret Great expectations

  New ed.: Oxford: Oxford University Press, 2008.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jones, Lloyd Mister Pip

  London: Murray, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Saʻdāwī, Aḥmad; Wright, Jonathan Frankenstein in Baghdad

  London: Oneworld, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shakespeare, William; Hibbard, G. R. Hamlet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shelley, Mary Wollstonecraft; Hindle, Maurice Frankenstein : or the modern Prometheus

  Rev. ed.: London: Penguin, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

I anslutning till texterna läses ett urval litteraturkritik.

Versioner av litteraturlistan