Kursplan för Projekt i datorsystem

Project in Computer Systems

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT104
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2016
 • Behörighet:

  150 hp datavetenskap/teknik, varav minst 30 hp på avancerad nivå inom datavetenskap. En fortsättningskurs i programmering och en grundkurs i datakommunikation måste ingå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra ett projektarbete inom området datorsystem i en mindre grupp inom givna tidsramar,
 • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem, samt hitta och välja lösningar till dessa,
 • självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
 • demonstrera en fungerande lösning till en komplex uppgift, samt visa att denna uppfyller given specifikation,
 • skriftligt och muntligt redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod samt presentera resultat.

Innehåll

Kursen börjar med en introduktion av nyckelområden som är relaterade till projektuppgiften och fortsätter med en grupparbets- och planeringsfas. Själva projektet påbörjas sedan och kommer att presenteras både internt och externt i slutet av kursen.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, handledning.

Examination

Redovisning i form av en skriftlig rapport samt muntligt i seminarieform. Rapporten bedöms, förutom från teknisk/vetenskaplig synvinkel även språkmässigt och strukturellt.

Övriga föreskrifter

Får ej räknas in i examen tillsammans med Projekt DV (1DT062,1DT054) eller Projekt IT (1IT170, 1DT021, 1DT065), 30hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.