Kursplan för Vindkraft - grundkurs

Wind Power Basics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV114
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • hitta och värdera information om vindkraft på Internet
 • redogöra för grundläggande funktioner i ett vindkraftverks olika delar
 • beräkna ett vindkraftverks produktion
 • redogöra för ekonomin kring vindkraft
 • redogöra översiktligt för regelverket kring miljöpåverkan samt beskriva miljöpåverkan från vindkraftverk lokalt, nationellt och globalt
 • beskriva tillståndsprocessen översiktligt för ett vindkraftsprojekt

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om vindkraft och behandlar vindkraftens utveckling, vindkraftteknik, vindenergi och anslutning till elnätet. Vidare studeras beräkningsmetoder för vindkraftverks energiproduktion och ekonomi med ekonomisk kalkyl, miljöpåverkan och regelverk. De förvärvade kunskaperna tillämpas sedan i en projektuppgift där studenten beskriver ett befintligt eller planerat vindkraftsprojekt.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Kursen innehåller även andra obligatoriska övningar. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande i övriga övningar 6 hp.

Skriftlig projektuppgift 1,5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik

  3., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Wind power projects : theory and practice

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015

  Kan ersättas av den svenska utgåvan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar ovanstående litteratur används i kursen. Utöver detta förekommer textmaterial omfattande ca 100 sidor som finns tillgängligt via kursens e-klassrum.