Kursplan för Globala utmaningar och hållbara framtider

Global Challenges and Sustainable Futures

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV071
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv redogöra för dagens hållbarhetsproblematik i en global kontext;
 • redogöra för olika orsaker till och möjliga lösningar på hållbarhetsproblematiken i en specifik stad eller region, samt kunna relatera dessa till globala utmaningar inom hållbarhetsområdet;
 • reflektera kring och kritiskt förhålla sig till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar;
 • diskutera och förhålla sig till olika visioner och idéer om vad en hållbar framtid kan innebära.

Innehåll

Kursens ger en bred orientering i den komplexa hållbarhetsproblematiken. I en mångvetenskaplig föreläsningsserie med inbjudna gästföreläsare beskrivs och diskuteras dagens och framtidens allvarligaste miljö-, utvecklings- och hållbarhetsproblem. I seminarieform diskuteras och utarbetas förslag på hållbara lösningar till dessa problem. Globala utmaningar relateras till lokala och regionala hållbarhetsproblem genom fallstudier. I övningar och gruppdiskussioner uppmuntras studenterna till självreflektion och personligt ställningstagande.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen stimulerar till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.