Kursplan för Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation

Sustainable Development: Project Management and Communication

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV074
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ingående beskriva en avgränsad del av hållbarhetsproblematiken;
 • planera, genomföra och presentera ett projektarbete som tillämpar teoretisk kunskap och bidrar till en hållbar utveckling;
 • uppvisa god förmåga till självständigt arbete;
 • redogöra för och utvärdera de praktiska problem som kan uppstå vid arbete i projekt;
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till de praktiska och etiska dilemman som kan uppstå i arbetet för en hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktions- och planeringsfas som introducerar hållbar utveckling, grunderna för projektplanering, arbetet i grupp och de etiska, praktiska problem som kan uppstå i arbetet med projektet. Studenterna genomför ett projektarbete individuellt eller i grupp som på ett eller annat sätt syftar till att bidra till hållbar utveckling. Studenten kommer själv med ett projektförslag som behandlas i en tvärvetenskapligt sammansatt referensgrupp. När projektförslaget godkänts driver studenten själv sitt projekt med stöd av en kontaktperson/handledare och CEMUS resursbas. Projektet behandlas under återkommande seminarier och presenteras i en projektrapport samt i något utåtriktat sammanhang. Projektet ska kombinera teoretiska och praktiska färdigheter med metodkunskap. Projektet kan fokusera på ett område inom eller utanför universitetsvärlden. Fokus ligger på att kritiskt diskutera och presentera projektets resultat i både skrift och tal.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen stimulerar till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Examinationen består av två huvudsakliga delar. Den första delen utgörs av författandet av en projektrapport, presentation av projektet samt en skriftlig utvärdering av arbetsprocessen (10 hp), del två examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (5 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk läsning - alla läser denna litteratur

Valbar bok - välj en bok att läsa

 • Chouinard, Yvon Let my people go surfing : the education of a reluctant businessman

  New York: Penguin Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gladwell, Malcolm Outliers : the story of success

  London: Allen Lane, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Valbar bok utifrån lista

Versioner av litteraturlistan