Kursplan för Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

Investigating the Structure of English then and now: From 'elne mycle' to 'with great zeal'

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN165
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Engelska A1 och Engelska B1

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • namnge och beskriva viktiga morfologiska och syntaktiska egenskaper hos forn- och nuengelskan
 • identifiera morfologiska och syntaktiska strukturer i forn- och nuengelska
 • diskutera morfologiska och syntaktiska ämnen på korrekt engelska både muntligt och i skrift
 • analysera autentisk forn- och nuengelsk text med avseende på morfologi och syntax
 • konstruera korta textstycken på forn- och nuengelska enligt givna morfologiska och syntaktiska specifikationer
 • jämföra och kontrastera olika redogörelser för engelsk morfologi och syntax i sekundärkällor
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner.

Innehåll

Kursen behandlar morfologi och syntax i engelska texter från två tidsperioder. Medan böjningsändelser spelade en viktig roll i fornengelskans grammatik kännetecknas dagens engelska av strukturer där ordföljd och formord är av stor vikt. Studenterna undersöker sålunda morfologiska och syntaktiska aspekter av forn‑ och nuengelska texter. Genom självständiga forskningsprojekt lär sig studenterna också att tillämpa morfosyntaktiska analysmetoder på autentiska texter för att beskriva engelskans struktur.

Undervisning

Gruppundervisning. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examinationen sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i

examen.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Basläromedel

 • Aarts, Bas English syntax and argumentation

  Fifth Edition.: London: Palgrave Macmillan, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hogg, Richard M.; Alcorn, Rhona. An introduction to Old English

  2nd ed.: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2012.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk