Kursplan för Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska

Communities, Speakers, Texts: Pragmatic and Sociolinguistic Perspectives on English

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN166
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Engelska A1 och Engelska B1

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna använda korrekt sociolingvistisk terminologi för att redovisa social och situationell variation i engelska
 • kunna använda korrekt terminologi inom pragmatik för att beskriva situationellt betingad variation i det engelska språket
 • kunna uppvisa kunskap om viktiga teorier och ramar som används vid forskning i pragmatik och sociolingvistik
 • kunna redogöra för viktiga forskningsresultat i pragmatik och sociolingvistik
 • kunna självständigt genomföra ett mindre forskningsprojekt baserat på autentiska språkdata
 • kunna självständigt författa en kortare vetenskaplig uppsats
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Innehåll

Kursen undersöker hur användningen av engelskan varierar med kontextuella faktorer. Genom att tillämpa teorier och analysmodeller från pragmatik och sociolingvistik studeras hur språkanvändare förmedlar betydelser, utför handlingar, visar tillhörighet i språkgemenskaper och visar sin identitet genom tal och skrift. I den pragmatiska delen av kursen undersöks hur betydelse påverkas av kontexten och hur talare använder språket för uppnå sina mål. I den sociolingvistiska delen av kursen analyseras de språkliga resurser som talare använder för att visa samhörighet med en viss grupp och för att uttrycka sin identitet. Studenterna använder främst kvalitativa metoder för att utföra hemuppgifter och kortare forskningsprojekt.

Undervisning

Gruppundervisning. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examinationen sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i

examen.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Basläromedel

Versioner av litteraturlistan