Kursplan för Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet

Societal Changes and Social Organisation: Nation-Building and Cultural Identity

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE107
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • återge grunddrag i sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i det förindustriella och moderna Sverige
 • beskriva generella förändringar i genus-, familjemönster och arbetsliv
 • redogöra för och diskutera olika samband mellan modernitet och samhällsomvandling
 • urskilja karakteristiskt drag i relationen mellan den svenska staten och dess invånare/medborgare från tidigmodern tid till välfärdsstatkritiskt diskutera frågor om kulturell identitet, kulturarv och historiebruk i skilda historiska kontexter.

Innehåll

Centrala teman på kursen är hur berättelser om och gestaltningar av det förflutna använts och format föreställningar om identitet och kulturarv i Sverige och andra europeiska länder. Fokus ligger på Sveriges framväxt som nationalstat i en europeisk kontext. Övergripande ger kursen kunskap om hur människors sociala, ekonomiska och kulturella liv har organiserats från tidigmodern tid till vår egen samtid. Olika miljöer såsom byar, städer, bruk och kustsamhällen behandlas, liksom hushållets, vardagens och arbetslivets organisationsformer genusmönster.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska chattseminarier, inlämningsuppgifter och gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar, chattseminarier samt genom inlämningsuppgifter och en skriftlig hemtentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen Samhällsomvandling och social organisation: försörjning och livsformer 7,5 hp, Etnologi A eller Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi, ej heller med kursen Socialt liv och materiella kulturprodukter, 7.5 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.