Kursplan för Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor

Postgraduate Course in Intensive Care Medicine

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KR152
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-10-24
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-11-05
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 23, 2018
 • Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård och verifierad aktuell yrkeserfarenhet inom området.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs motsvarande 15 hp.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten erhållit
- fördjupade kunskaper i de vitala organens fysiologi/patofysiologi
- fördjupade kunskaper om generell och specialiserad intensivvård
- fördjupade kunskaper om monitorering och behandlingsmetoder inom intensivvård

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera och analysera speciella problem vid svikt i vitala funktioner och föreslå behandling
- kritiskt granska och analysera vetenskapliga studier och olika kunskapskällor inom kunskapsområdet
- beskriva möjligheter för tillämpning av de senaste forskningsrönen i det kliniska arbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera och analysera etiska problem inom intensivvård
- kritiskt granska och värdera innehåll och metod i vetenskapliga arbeten
- utvärdera sina kunskaper och identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling inom egen profession

Innehåll

Relaterat till intensivvård kommer följande områden belysas:
Respirations-, cirkulations- och njurfysiologi/patofysiologi
Smärtbehandling och sedering
Infektionssjukvård
Barnintensivvård
Brännskadeintensivvård
Neurokirurgisk intensivvård
Thoraxintensivvård och kardiologi
Traumavård
Monitorering och behandlingsprinciper
Mobilisering ovh uppföljning
Etik, juridik och patientsäkerhet
Evidensbaserad medicin och personcentrerad vård
Specialistsjuksköterskans profession

Undervisning

Det pedagogiska arbetssättet syftar till att stimulera deltagarnas förmåga till aktivt, självständigt kunskapssökande, kritiskt tänkande, lärande och problemlösning. Arbetsformerna inkluderar föreläsningar, laborationer, problemlösning vid egna studier och i grupp, litteraturstudier och seminarier.

Examination

Kursens uppställda mål examineras kontinuerligt genom deltagande i seminarier och skriftlig uppgift inom kursens område. För godkänd kurs krävs obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen, aktivt deltagande med kunskaper och reflektioner i seminarier samt godkänt skriftligt arbete med muntlig redovisning. Vid eventuell frånvaro från kurstillfälle redovisas motsvarande innehåll i en skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Enligt Högskoleförordningen SFS (1993:100), kap 6, 22 § har studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Intensivvård Rubertsson, Sten; Larsson, Anders; Lipcsey, Miklos; Smekal, David

  Tredje upplagan, grundligt omarbetad och utökad: Stockholm: Liber, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer: Vetenskapliga artiklar inom området.