Kursplan för Att bruka jord, att skapa monument

Tilling the Land, Altering the Earth

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR012
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för grunderna för indelning av fornsaksmaterialet från neolitisk tid och bronsålder och, i ett globalt jämförande perspektiv, hur detta relaterats till arkeologiska periodindelningar
 • redogöra för och problematisera skilda tolkningar av neolitiseringsprocessen i Skandinavien och dess kontinentala relationer, i ett globalt jämförande perspektiv,
 • resonera kring och problematisera tolkningar av metallernas introduktion i Skandinavien och dess kontinentala relationer, i ett globalt jämförande perspektiv,
 • kritiskt diskutera hur arkeologin har tolkat avgörande samhällsförändringar under perioden neolitisk tid och tidig bronsålder

Innehåll

Kursen behandlar jordbruket och boskapsskötselns introduktion i det skandinaviska området och i ett globalt jämförande perspektiv, liksom de effekter den förändrade ekonomin hade på samhällena. Uppkomsten av bronsålderns mer komplexa samhällsorganisationer diskuteras i ett europeiskt och vidare perspektiv. Kursen ger också en introduktion till fornsaksmaterialet under neolitikum och bronsåldern.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget väl godkänd (VG) om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter

Begränsning av rätten att ta med kursen i examen: Kursen får ej medtas i samma examen som Skandinaviens neolitikum och bronsålder 7,5 hp, kurskod 5AR602 eller Skandinaviens tidiga jordbrukssamhällen 7,5 hp, kurskod 5AR609. Kursen kan inte ingå i samma examen som Skandinavisk arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR600.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Att bruka jorden, att skapa monument

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden. 1.

  Stockholm: Natur och kultur, 1999

  sidor: 245-461

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden. 2.

  Stockholm: Natur och kultur, and)

  sidor: 12-150

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scarre, Christopher The human past : world prehistory & the development of human societies

  3rd ed.: London: Thames & Hudson, 2013

  Kapitel 5

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Det svenska jordbrukets historia. : [Bd 1] Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.] Welinder, Stig; Pedersen, Ellen Anne; Widgren, Mats Myrdal, Janken

  Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, 1998

  sidor: 91-236

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk