Kursplan för Introduktion till matematikstudier, ämneslärare

Introduction to Studies in Mathematics, Lower and Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA517
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-16
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A11/14)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet

Mål

Kursens syfte är att ge insikter i att undervisa matematik genom att ta del av styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur. Vidare ska kursen ge förtrogenhet med de klassiska konstruktionerna i euklidisk geometri samt ge insikt i den rigorösa bevisföringen i matematik.

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna i

Matematikdidaktik 3 hp:

 • redogöra för innehållet i matematikämnets kursplaner och ämnesplaner;
 • redogöra för hur olika faktorer påverkar matematikinlärningen;
 • jämföra olika undervisningsmetoder;
 • redogöra för och diskutera frågeställningar inom matematikdidaktik;
 • planera lektioner i matematik utifrån aktuella styrdokument.

Euklidisk geometri 2 hp:

 • redogöra för centrala begrepp och definitioner i euklidisk geometri;
 • utföra geometriska konstruktioner med passare och linjal;
 • formulera viktigare resultat och satser inom matematiska områden och kunna beskriva huvuddragen i viktigare satsers bevis;
 • presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Matematikdidaktik 3 hp.

Styrdokument för matematik i grund- och gymnasieskolan. Olika perspektiv på lärande och undervisning. Samspelet mellan lärande och undervisningens innehåll och utformning. Uppgiftskonstruktion. Läromedelsanalys. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i matematiklärande. Betyg och bedömning. Digitala resurser.

Euklidisk geometri 2 hp.

Grundläggande begrepp inom euklidisk geometri. Kongruensfall. Några viktiga satser och bevis av dessa, exempelvis basvinkelsatsen, triangelns vinkelsumma, Pythagoras sats, bisektrissatsen, kordasatsen. Likformighetsgeometri. Geometri som deduktiv vetenskap. Problemlösning. Geometriska figurer som stöd för ett resonemang. Geometriska konstruktioner med passare och linjal.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, grupparbeten och seminarier. Alla grupparbeten och seminarier är obligatoriska.

Examination

Matematikdidaktik 3 hp examineras genom deltagande på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Euklidisk geometri 2 hp examineras genom muntliga redovisningar och skriftligt prov.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Euklidisk geometri och Matematik- och fysikdidaktiska aspekter på ämneskurser inom lärarutbildningen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Tambour, Torbjörn Euklidisk geometri

  Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 2002

  Obligatorisk

 • Skolverkets styrdokument

  Matematiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Matematikdidaktiska artiklar

  Matematiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Lärportalen för matematik

  Matematiska institutionen,