Kursplan för Etnologi B

Ethnology B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE205
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2017
 • Behörighet: Etnologi A eller Introduktionskurs på Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om etnologiska/folkloristiska perspektiv och metoder för materialinsamling, analys och skriftlig presentation. Syftet är också att studenterna ska lära sig att tillämpa dessa teorier och metoder genom egen materialinsamling och författande av en uppsats.
 
Kursen ges i två varianter. Den ena ges på campus och det andra på distans genom nätburen undervisning.
 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till centrala teorier och begrepp inom etnologisk och folkloristisk forskning
 • identifiera och kritiskt diskutera samband mellan teoretiska perspektiv, materialinsamling, tolkningsmetoder samt kunskapsproduktion
 • genomföra en folkloristisk genreanalys
 • redogöra för utvalda folkliga expressiva former och gestaltande praktiker såväl i äldre som nyare tid
 • översiktligt beskriva utvecklingen av det folkloristiska studiet av expressiva former och gestaltande praktiker
 • självständigt planera, genomföra och bearbeta intervjuer och deltagande observationer samt söka, insamla och hantera arkivmaterial och nätburna källtyper
 • kritiskt diskutera forskningsetiska frågeställningar
 • skriva en uppsats och inom ramen för uppsatsen självständigt avgränsa ett problemområde och formulera forskningsfrågor, samla in ett källmaterial, tillämpa etnologiska analysmetoder samt vid ventilering kunna diskutera och försvara den egna studien, samt genomföra en opposition på en annan students uppsats.

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser som väljs ut bland sex delkurser/varianter. Utbudet av delkurser kan skilja sig åt beroende på när kursen ges. På campus följer delkurserna 1b, 2, 3 och 4 i nämnd ordning under varje termin. Nätburen delkurs 1a och nätburen variant av delkurs 2 ges parallellt under första hälften av en termin. De går var och en på halvtid och motsvarar tillsammans heltidsstudier. Den andra hälften av terminen samläser distansstudenter med campusstudenter inom delkurs 3 och 4, vilka båda ges heltid. Möjlighet finns till byte mellan campus och distans vid mittermin.
 
1a Uttrycksformer: musik, dans och bild 7,5 hp (Nätburen)
Kursen behandlar ett urval expressiva former och gestaltande praktiker i äldre folklig tradition och dagens populärkultur, med tonvikt på sång och instrumentalmusik, dans och rörelse, samt visuella uttryck som bilder, illustrationer, youtube-filmer mm. Genom exempel hämtade såväl från äldre uppteckningar och arkiv som från Internet ger kursen grundläggande insikter i folkligt skapande ur formmässiga, genreteoretiska, kulturanalytiska och ämneshistoriska perspektiv.
 
alternativt
 
1b: Uttrycksformer: berättelser och berättande 7,5 hp (Campus)       
Kursen behandlar ett urval expressiva former och gestaltande praktiker i äldre folklig tradition och dagens populärkultur, däribland verbala uttryck som sagor, sägner och vitsar; skrivna eller tryckta former som kedjebrev och netlore; levnadsberättelser och personliga erfarenhetsberättelser. Dessa studeras ur ämneshistoriska, genreteoretiska, formmässiga och kulturanalytiska perspektiv.
 
2: Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder 7,5 hp (Nätburen alternativt Campus)
Kursen behandlar centrala kulturteoretiska perspektiv och hur de tillämpas i samtida etnologisk forskning. Genom föreläsningar, övningsuppgifter och läsning av etnologiska studier fördjupas en vetenskaplig förståelse av sambanden mellan fältarbete, empiri, teori och etnografi. Studenten övas också i att identifiera och kritiskt förhålla sig till hur olika vetenskapliga utgångspunkter och förklaringsmodeller kan leda till skiftande kunskapsresultat.
 
3: Etnologiska källor och metoder 7,5 hp (gemensam Campus/Nätburen)
Kursen ger vidgad och fördjupad förståelse för samt färdigheter i grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier.  Studenten tränas i att – utifrån ett tilldelat samhällsrelevant tema – planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och Internetbaserat fältmaterial, samt söka och hantera arkivmaterial. I kursen ryms också diskussioner om forskningsetiska frågeställningar.
 
 4: Etnologisk uppsats (gemensam Campus/Nätburen)
Under kursen genomför studenten en självständig övningsuppgift i form av en mindre etnologisk uppsats. Kursen syftar till att utveckla förmåga till vetenskaplig problemformulering och analys, tillämpa etnologiska arbetsmetoder och tekniker under fältarbete, samt i skrift presentera och diskutera ett eget insamlat forskningsmaterial. Även deltagande i uppsatsventilering ingår.

Undervisning

Undervisningen sker i form av muntliga och skriftliga föreläsningar, seminarier, chattseminarier, muntliga och skriftliga övningar enskilt eller i grupp samt studiebesök och samverkan med arkiv. Undervisningsformerna varierar beroende av val av delkurs.
 

Examination

Examination sker i form av skriftliga och muntliga uppgifter och prov samt genom aktivt deltagande i seminarier och övningar. Examinationsformerna varierar beroende av val av delkurs.
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2019

Moment B1

Moment B1 Campus, Uttrycksformer: berättelser och berättande

 • Henriksson, Blanka "Var trogen i allt" : den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980

  Åbo: Åbo Akademi, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nylund Skog, Susanne Livets vägar : svenska judinnors berättelser om förskingring, förintelse, förtryck och frihet

  Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmenfelt, Ulf Berättande gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer.

  Stockholm: Carlsson. S. 32-143, 2017

  Obligatorisk

 • Stattin, Jochum Näcken : spelman eller gränsvakt?

  3. uppl.: Stockholm: Carlsson, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Waldén, Susanne Berättad berusning : kulturella föreställningar i berättelser om berusade personer

  Uppsala: Uppsala universitet, 2010

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-122325

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment B1 Distans, Uttrycksformer: musik, dans och bild

 • Burke, Peter Almqvist, Suzanne Folklig kultur i Europa 1500-1800

  Stockholm: Författarförl., 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundberg, Dan; Ternhag, Gunnar Musiketnologi : en introduktion

  2. reviderade uppl.: Möklinta: Gidlund, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyltén-Cavallius, Sverker Retrologier : musik, nätverk och tidrum

  Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap Lundberg, Dan; Malm, Krister; Ronström, Owe; Ahlbom Sundqvist, Ann

  Hedemora: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Westergren, Christina Dansa med mig

  Stockholm: Nordiska museets förlag, 2006

  http://www.nordiskamuseet.se

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck.

  2004: Lund: Studentlitteratur,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hirdman, Anja Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt

  Stockholm: Atlas, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sjöholm, Carina Gå på bio : rum för drömmar i folkhemmets Sverige

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment B2 Campus och Distans

 • Engblom, Rikard Med kroppen som vapen. En studie om aktivism, mobilisering, och motstånd mot en gruva i Gállok.

  Uppsala Universitet (Masteruppsats i etnologi), 2015

  Obligatorisk

 • Hagström Yamamoto, Sara I gränslandet mellan svenskt och samiskt : identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal

  Uppsala: Department of Archaeology and Ancient History, 2010

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-131890

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marshall, Matilda Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2016

  Fritt tillgänglig via Umeå universitet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Martinsson, Lena Jakten på konsensus: intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vallström, Mikael När verkligheten inte stämmer med kartan : lokala förutsättningar för hållbar utveckling

  Lund: Nordic Academic Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Silow Kallenberg, Kim Gränsland : svensk ungdomsvård mellan vård och straff

  Huddinge: Södertörns högskola, 2016

  fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wollin Elhouar, Elisabeth Tillhör vi Sveriges framtid? : en etnologisk studie av vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd

  Stockholm: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet, 2014

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-108744

  Studenterna läser introduktionen s. 12-47.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment B3 Campus och Distans

 • Berg, Martin Netnografi : att forska om och med internet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bringéus, Nils-Arvid Människan som kulturvarelse : en introduktion till etnologin

  4., rev. uppl.: Stockholm: Carlsson, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kaijser, Lars; Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marander-Eklund, Lena; Illman, Ruth; Henriksson, Blanka Metodkompassen : kulturvetarens metodbok

  Åbo: Åbo akademi, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment B4 Campus och Distans

 • Berg, Martin Netnografi : att forska om och med internet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bringéus, Nils-Arvid Människan som kulturvarelse : en introduktion till etnologin

  4., rev. uppl.: Stockholm: Carlsson, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kaijser, Lars; Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marander-Eklund, Lena; Illman, Ruth; Henriksson, Blanka Metodkompassen : kulturvetarens metodbok

  Åbo: Åbo akademi, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan