Kursplan för Stora datamängder inom vetenskapliga tillämpningar

Large Datasets for Scientific Applications

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD268
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2016
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap I, Databasteknik I samt en fortsättningskurs i programmering (programmering i Java och/eller Python). Beräkningsvetenskap I få bytas ut mot Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp, Numeriska metoder och simulering, 5 hp, eller Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda moderna system för hantering av massiva datamängder inom vetenskapliga tillämpningar;
 • analysera egenskaper hos dataintensiva vetenskapliga tillämpningar och använda analysen till att föreslå lämpliga strategier för att hantera tillämpningen;
 • implementera programvara där analysen från föregående punkt och teknologi som presenteras i kursen används;
 • kritiskt analysera, diskutera och presentera lösningar och implementationer skriftligt och muntligt.

Innehåll

Metodik vid utveckling av vetenskapliga tillämpningar där begrepp och metoder inom storskalig datahantering används. Distribuerade filsystem och molnbaserade lagringsmiljöer, exempelvis OpenStack Swift. Processning av Batch data med programmeringsmodellen MapReduce, exempelvis Hadoop. Effektiv användning av frågespråk som Hive för vetenskapliga tillämpningar. Effektiv användning av indexering. Array-databaser, exempelvis SciDB, plattformar för strömmande data, exempelvis Storm. Översiktlig beskrivning av tekniker, begrepp och verktyg för analys av stora datamängder, exempelvis NoSQL, NoDB, ostrukturerad namnrymd och ontologibaserad data.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, laborationer, seminarier och grupphandledning.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter, programvaruprojekt och forskningsartiklar.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Forskningsartiklar.