Kursplan för Bebyggelsens tradition och historia

Building Tradition and History

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV790
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2015-10-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 05, 2016
 • Behörighet: Kandidatexamen med relevant huvudområde eller t.ex. ingenjörs-, antikvarie- eller arkitektutbildning eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna

 • grundläggande redogöra för samt visa ökad förmåga att tolka och analysera den rumsliga organisationen av bebyggelsen på landet och i staden och hur denna har förändrats över tid,
 • identifiera karaktärsdrag i bebyggelsen och analysera karaktärsdragens betydelse för förståelsen av det byggda kulturarvet samt identifiera och redogöra för förekommande arkitekturstilar,
 • redogöra för och problematisera tidigare bebyggelsehistorisk forskning,
 • relatera bebyggelse till funktion och sammanhang genom att sätta in byggnader och bebyggda miljöer i vidare perspektiv utifrån sociala, ekonomiska, geografiska, arkitekturhistoriska och historiska faktorer.

Innehåll

Kursen belyser bebyggelsens tradition och historia vilket även inbegriper arkitekturens historia och stilspråk. Byggnadstradition och bebyggelsehistoria är centralt för kursen och både urban och rural bebyggelse behandlas. Landsbygdens folkliga byggnadsskick sätts i relation till samhällets utveckling liksom staden med dess årsringar och morfologi. Fokus ligger på svenska förhållanden men med utblickar mot omvärlden. Arkitekturens historia och terminologi i Västerlandet behandlas översiktligt. Kursen problematiserar också tidigare bebyggelsehistorisk forskning i Sverige.
Stor vikt läggs vid bebyggelsens funktion och sammanhang. I kursen lyfts specifika byggnadstyper och bebyggelsemiljöer fram som samhället är format kring, t.ex. det offentliga rummet och dess byggnader, samhällstyper som präglats av handel, industri eller kommunikation.

Undervisning

Undervisningen sker genom webbaserade föreläsningar och seminarier. Utbildningen är webbaserad, men en-två kursträffar som inkluderar studiebesök kommer att erbjudas.
Undervisningsspråket är svenska, men föreläsningar och seminarier kan ske på engelska eller nordiska språk.

Examination

Examination sker genom skriftliga individuella uppgifter samt deltagande i de obligatoriska seminarierna.
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

Allmän litteratur

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Eriksson, Torkel; Waldhör, Ivo Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register.

  2., [revid.]uppl.: Lund: Studentlitt., 1976 ; (Lund, 1976

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment 1: Landsbygdens bebyggelse

 • Almevik, Gunnar Byggnaden som kunskapskälla

  Göteborg: Göteborgs universitet, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arnstberg, Karl-Olov Utforskaren : studier i Sigurd Erixons etnologi

  Stockholm: Carlsson, 1989

  Kapitel 3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlberg, Markus; Franzén, Kristina Sockenkyrkorna : kulturarv och bebyggelsehistoria

  1. [uppl.]: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellspong, Mats; Löfgren, Orvar Land och stad : svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 1994

  Historisk bakgrund, sid 7-53 Byar och herrgårdar, sid 54-101

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Bo G. Folklivets upptäckare : Sigurd Erixons by- och bebyggelseundersökningar

  Ingår i:

  Eriksson, Bengt Erik; Qvarsell, Roger Samhällets linneaner : kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia

  Stockholm: Carlsson, 2000

  Sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ulväng, Göran Hus och gård i förändring : uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution

  Hedemora: Gidlund, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment 2: Urban bebyggelse från medeltid till sekelskiftet 1900

 • Ahlberg, Nils Stadens mönster : de historiska kartorna berättar

  Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1998

  s. 9-57

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1000-1800

  Stockholm: Norstedt i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1800-2000

  Stockholm: Norstedts i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellspong, Mats; Löfgren, Orvar Land och stad : svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 1994

  Kustsamhällen, sid 102-141 Bruks- och industrisamhällen, sid 142-177 Städer, sid 178-225

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vikström, Eva Industrimiljöer på landsbygden : översikt över kunskapsläget

  1. [uppl.]: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare material om maximalt 200 sidor kan förekomma.

Moment 3: Urban bebyggelse sekelskiftet 1900 till idag

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1800-2000

  Stockholm: Norstedts i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bäckman, Lars; Blomgren, Fredrik Visby staden utanför murarne : byggnadsverksamhet i Visby villastad 1895-1939

  Klintehamn: Gotlandica förlag, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Eva Den moderna stadens födelse : svensk arkitektur 1890-1920

  1. uppl.: Stockholm: Ordfront, 1990

  Stockholm blir storstad, sid 43-60 Några landsortsstäder, sid 107-130 Den nya tidens städer, sid 225-269 Gatorna kroknar, sid 277-293 Bostadsbyggandets förutsättningar, sid 346-355 Ideal och verklighet, sid 392-413 Flerfamiljshus, sid 419-437

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Eva Den moderna staden tar form : arkitektur och debatt 1910-1935.

  Stockholm: Ordfront, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan