Kursplan för Etnologiska källor och metoder

Methods and Sources in Ethnology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE209
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2017
 • Behörighet: Etnologi A och 15 hp från Etnologi B eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • planera, genomföra och bearbeta intervjuer och deltagande observationer
 • söka, insamla och hantera arkivmaterial och nätburna källtyper
 • kritiskt diskutera etnologiska fältmetoder och -tekniker samt deras användbarhet för skapande av källmaterial
 • kritiskt diskutera forskningsetiska frågeställningar
 • sammanställa och genomföra en presentation av insamlat material.

Innehåll

Kursen ger vidgad och fördjupad förståelse för samt färdigheter i grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier.  Studenten tränas i att – utifrån ett tilldelat samhällsrelevant tema – planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och Internetbaserat fältmaterial, samt söka och hantera arkivmaterial. I kursen ryms också diskussioner om forskningsetiska frågeställningar.
 
 

Undervisning

Kursen riktar sig till både campusstudenter och studenter som går nätburen distansundervisning. Undervisningen består av föreläsningar, arkivbesök, praktiska fältövningar, obligatoriska seminarier och chattseminarier, inlämningsuppgifter och gruppövningar. Undervisningen kan variera beroende på om kursen läses på campus eller på distans genom nätburen undervisning.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter i samband med fältövningar och arkivbesök samt aktivt deltagande i gruppövningar, seminarier samt genom inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i högskoleexamen tillsammans med Etnologi B.

 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2017

 • Berg, Martin Netnografi : att forska om och med internet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bringéus, Nils-Arvid Människan som kulturvarelse : en introduktion till etnologin

  4., rev. uppl.: Stockholm: Carlsson, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kaijser, Lars; Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marander-Eklund, Lena; Illman, Ruth; Henriksson, Blanka Metodkompassen : kulturvetarens metodbok

  Åbo: Åbo akademi, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk