Kursplan för Etnologisk uppsats

Essay in Ethnology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2017
 • Behörighet: Etnologi A och 22,5 hp från Etnologi B eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • avgränsa ett problemområde och formulera forskningsfrågor
 • insamla och bearbeta ett källmaterial
 • tillämpa etnologiska analysmetoder i vetenskaplig text
 • förhålla sig kritiskt till valda teorier och begrepp
 • vid ventilering diskutera och försvara den egna studien, samt genomföra en opposition på en annan students uppsats.

Innehåll

Under kursen genomför studenten en självständig övningsuppgift i form av en mindre etnologisk uppsats. Kursen syftar till att utveckla förmåga till vetenskaplig problemformulering och analys, tillämpa etnologiska arbetsmetoder och tekniker under fältarbete, samt i skrift presentera och diskutera ett egen insamlat forskningsmaterial. Även deltagande i uppsatsventilering ingår.
 
 

Undervisning

Undervisningen består av enskilt uppsatsarbete under handledning. Både enskild handledning och handledning i grupp kan förekomma. Ämne och inriktning fastställs i samråd med lärares anvisningar. Uppsatsen ventileras vid seminarium och ska vara probleminriktad.
 

Examination

Kursen examineras med genomförd uppsats, ventilering och egen opponering på annan students uppsats.
 

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Etnologi B.
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2017

 • Berg, Martin Netnografi : att forska om och med internet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bringéus, Nils-Arvid Människan som kulturvarelse : en introduktion till etnologin

  4., rev. uppl.: Stockholm: Carlsson, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kaijser, Lars; Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marander-Eklund, Lena; Illman, Ruth; Henriksson, Blanka Metodkompassen : kulturvetarens metodbok

  Åbo: Åbo akademi, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk