Kursplan för Genomfunktion

Functional Genomics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG322
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-10-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 60 hp kemi, inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi, inklusive 15 hp molekylärgenetik, samt i båda fallen någon av kurserna Mikrobiell genetik, Molekylärbiologi och genetik II, Molekylär cellbiologi, Genomsekvensdata - evolutionära tillämpningar och Växternas tillväxt och utveckling.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande målsättning är att förmedla praktiska och teoretiska kunskaper om klassiska såväl som nya storskaliga metoder för molekylärbiologisk analys, samt att diskutera och utvärdera när och hur dessa metoder bäst används.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och differentiera mellan olika nivåer av storskaliga och globala analyser, inom genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, metagenomik och systembiologi
 • redogöra för samt visa förståelse för användningen av ett brett spektrum av funktionsgenomiska metoder, och aktuell teknisk utveckling inom genomik och funktionsgenomik
 • föreslå och skissera lösningar till teoretiska och experimentella frågeställningar inom genomik och funktionsgenomik, med hjälp av så väl klassiska som nya tekniker
 • planera och genomföra ett mindre funktionsgenomiskt projekt, både teoretiskt och experimentellt
 • behandla och analysera storskaliga experimentella dataset, och presentera resultat och tolkningar på ett vetenskapligt stringent sätt
 • kritiskt granska forskningsrapporter och publikationer rörande genomik och funktionsgenomik, och kunna föreslå alternativa tolkningar och relevanta uppföljande experiment
 • identifiera och diskutera etiska aspekter av genetik och genomik.

Innehåll

Kursen omfattar de aktuella metoder som används för att analysera genom och genfunktion, från klassiska genetiska metoder till de senaste storskaliga metoderna. Fokus ligger på experimentell design och strategier för att välja mellan olika metoder. Ämnen som behandlas inkluderar genomik, metagenomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik and systembiologi, såväl som modellorganismer, metoder för geninaktivering och diskussioner om etiska aspekter av genetik och genomik. Aktuella exempel på utnyttjande och utveckling av funktionsgenomisk metodik inom modern bioteknik-industri ingår.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturprojekt, laborationer och studiebesök. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser: Teori 8 hp; Laborationer 5 hp; Litteraturprojekt 2 hp

Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov samt aktivt deltagande i seminarier och forskningsprojekt. Delkursen laborationer fordrar genomförda laborationer och skriftliga laborationsrapporter som följs upp med muntliga presentationer. Delkursen litteraturprojekt redovisas muntligen i form av en Powerpointpresentation.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ingen obligatorisk kurslitteratur. Vetenskapliga artiklar kommer att användas under kursen.