Kursplan för Hållbar utveckling - synsätt och deras diskurser - en seminarieserie

Sustainable Development: Worldviews and Discourses - a Seminar Series

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV553
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: Genomgången första termin på Masterprogram i hållbar utveckling.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa på ämnesövergripande förståelse för olika synsätt på hållbar utveckling och skilda ideologier inom miljö-, utvecklings- och hållbarhetsområdet;
 • kritiskt analysera kontroverser, likheter och oenigheter i hållbarhetsdebatten genom att härleda olika ståndpunkter till grundantaganden och synsätt kring människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi;
 • använda diskursanalys som verktyg för att förstå debatten och praktiska tillämpningar av begreppet hållbar utveckling;
 • kritiskt förhålla sig till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar.

Innehåll

Ideologier och synsätt inom hållbarhetsdiskussionen: grundantaganden om människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi. Tillämpning av diskursanalys som verktyg. Fallstudier. Fördjupning i etiska och livsfilosofiska perspektiv på hållbarhetsfrågor.

Undervisning

Undervisningen består av gästföreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Stor vikt läggs vid aktivt studentdeltagande, reflektion och kritiskt tänkande.

Examination

Studenten examineras genom PM-skrivande och aktivt deltagande vid seminarier och gästföreläsningar (5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Course Reader

  During the course you will read additional recommended articles from a course reader, which will be uploaded to Studentportalen at the start of the course. The online course reader will recommend reading for each session and may also incorporate recommended literature from guest lecturers. Make sure to come prepared to all lectures, workshops and seminars

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wright, Erik Olin. Envisioning real utopias

  London: Verso, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan