Kursplan för 3D-modellering och visualisering med ZBrush

3D Modelling and Visualisation with ZBrush

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD501
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-11-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-11-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier

Mål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i visualisering med hjälp av mjukvaran Zbrush eller motsvarande skulpturbaserade 3D-grafiskt verktyg. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt urskilja, formulera och problematisera en frågeställning med anknytning till 3D-visualisering,
 • förstå och tillämpa grundläggande teorier och metoder inom 3D-datorgrafik såsom högpolygon modellering, texturering och rendering,
 • formulera en projektbeskrivning för ett mindre, eget arbete samt planera och genomföra detta, samt
 • kommunicera skriftligt och muntligt kring sitt visualiseringsarbete och dess tekniska och teoretiska bakgrund.

Innehåll

Kursen inleds med föreläsningar inom visualisering. Därefter följer undervisning i 3D-modellering och digital skulptering med Zbrush samt visualisering med laborationer och projektarbete under handledning. I kursen ingår en projektuppgift bestående av ett enskilt visualiseringsarbete med hjälp av 3D-datorgrafik som redovisas muntligt och skriftligt. Projektarbetet omfattar visualiseringar genomförda med mjukvaran Zbrush eller annat skulpturbaserat 3D-grafiskt verktyg. Arbetsprocessen dokumenteras genom en reflekterande rapport.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och workshops med projektuppgifter under handledning.

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter i form av 3D-grafiska produktioner, muntliga presentationer och en avslutande reflekterande rapport som beskriver kopplingen mellan teori, metod och gestaltningsresultat. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga inlämningsuppgifter, presentationer och den avslutande reflekterande promemorian är godkänd. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten demonstrerar förståelse för de teoretiska delarna av kursen genom att tillämpa dessa i de avslutande inlämningsuppgifterna och den skriftliga reflektionen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter kursen 3D-modellering och visualisering med ZBrush(5SD000) vid Uppsala universitet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2016

Mjuk- och hårdvara krav

Programvara: Enstaka versioner av programvaran (Pixologic ZBrush) som används i klassen finns på kurswebbplatsen. Ingen annan version av denna programvara kommer att användas under klassen. Allt arbete som skapats i en annan version än den som används i klassen kommer inte att betygsättas. Denna programvara löper ut när klassen är slut. Hårdvara: En Wacom-surfplatta eller liknande digitaliseraade-penna krävs. Ingen hårdvara tillhandahålls för den här klassen.