Kursplan för Visualisering med 3D-datorgrafik

Visualisation with 3D Computer Graphics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD505
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-11-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-11-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2016
 • Behörighet: 30 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier 

Mål

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i visualisering av vetenskapliga data med hjälp av 3D-datorgrafik och att tillföra studenter från olika ämnen perspektiv över ämnesgränserna genom att arbeta tillsammans utifrån olika vetenskaps- och kunskapstraditioner.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt urskilja, formulera och problematisera en frågeställning med anknytning till vetenskaplig analys, dokumentation och 3D-visualisering,
 • förstå och tillämpa grundläggande teorier och metoder inom 3D-datorgrafik såsom modellering, texturering och rendering,
 • söka, välja och värdera information samt samla, bearbeta och tolka data,
 • formulera en projektbeskrivning för ett mindre eget arbete samt planera, driva och genomföra detta arbete genom att prioritera och planera sin tid, samt
 • kommunicera skriftligt och muntligt kring sitt visualiseringsarbete och dess tekniska och teoretiska bakgrund.

Innehåll

Kursen omfattar ett visualiseringsarbete som genomförs under handledning. Visualiseringsarbetet utgörs av ett projektarbete som består av en visualisering av vetenskapliga data med hjälp av 3D-datorgrafik. Projektet kombineras med dokumentation av projektet i form av en projektrapport eller uppsats.

Kursen inleds med en serie föreläsningar i vetenskapsteori, konstnärlig kunskapsbildning och kommunikationsteori. Därefter följer undervisning i 3D-dotorgrafik och visualisering med laborationer samt handledning.

Kursen är indelad i två moment:
Moment 1: Teori och metod, 4,5 hp (Theory and methodology, 4.5 ECTS credits)
Momentet behandlar visualisering av vetenskapliga data och 3D-datorgrafik som visualiseringsverktyg.

Moment 2: Projektarbete, 3 hp (Project work, 3 ECTS credits)
Momentet utgörs av en enskild uppgift bestående i att visualisera vetenskapliga data med hjälp av 3D-datorgrafik. Uppgiften redovisas muntligt och skriftligt och arbetsprocessen dokumenteras genom en reflekterande rapport.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier, laborationer och projektarbete med aktiv studentmedverkan. Mot slutet av kursen arbetar studenten med en reflekterande rapport eller uppsats som skrivs antingen på svenska eller engelska.

Delar av undervisningen kan komma att bedrivas på engelska.

Examination


Moment 1: Teori och metod, examineras genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på detta moment används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Moment 2: Projektarbete, redovisas genom en skriftlig reflekterande rapport och en muntlig presentation. Som betyg på detta moment används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd.

För betyget Godkänd krävs att samtliga moment är godkända samt aktivt deltagande i seminarier, laborationer och projekt. För betyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på moment 1.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter kursen Visualisering med 3D-datorgrafik(5SD010) vid Uppsala universitet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2016

Ett urval ur följande titlar enligt lärares anvisning, totalt ca 200 sidor:

 • Hansen, Charles D.; Johnson, Chris R. The visualization handbook

  Amsterstam: Elsevier Butterworth-Heinemann, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Close-range photogrammetry and 3D imaging Luhmann, Thomas; Robson, Stuart; Kyle, Stephen; Boehm, Jan

  2. ed.: Berlin: De Gruyter, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gonzalez, Rafael C.; Woods, Richard E. Digital image processing

  Fourth edition.: New York, NY: Pearson, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

Övrig kurslitteratur bestäms av kursansvarig och/eller ansvarig handledare efter samråd med den studerande.