Kursplan för Motion capture för spel

Motion Capture for Games

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD506
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-11-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-11-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • identifiera de olika typerna av motion capture-teknik och när man använder dem,
 • identifiera fördelar och begränsningar med motion capture för animering,
 • beskriva ett produktionsflöde för att hämta in inspelade rörelsedata och hur de kan integreras i en spel produktion,
 • spela in och bearbeta motion capture-data med hjälp av ett optiskt motion capture-system,
 • visa grundläggande färdigheter i att instruera de agerande och se till att alla säkerhetskrav är uppfyllda, samt
 • förstå och kunna tillämpa principerna för animaton inom spel och film för att kunna omvandla motion capture-data till animation.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och workshops med fokus på användning av motion capture för spelproduktion. Studenterna arbetar i grupp och individuellt med att lära sig de bästa arbetsmetoderna när det gäller användning av specialutrustning för motion capture.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och workshops.

Examination

Studenterna bedöms genom praktiska uppgifter, workshops och skriftliga reflektioner.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter kursen Motion Capture för spel (5SD011) vid Uppsala universitet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Menache, Alberto Understanding motion capture for computer animation

  2nd ed.: Burlington, MA: Morgan Kaufmann, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Parent, Rick. Computer animation complete : all-in-one : learn motion capture, characteristic, point-based, and Maya winning techniques

  Burlington, MA: Morgan Kaufmann Publishers, c2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hooks, Ed Acting for animators

  3. ed..: London: Routledge, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig kurslitteratur omfattar ca 50 sidor och tillhandahålls av kursens lärare och handledare. Totalt ca 200 sidor.